Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

Mateusz Bieniek - Kierownik Referatu Finansowego


Referat obejmuje następujące stanowiska:
Stanowisko d/s płac
Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s księgowości jednostek budżetowych
Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Stanowisko d/s podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ściekami
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych instytucji kultury

Do jego kompetencji należy m.in.:
- zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
- przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i dokumentami towarzyszącymi,
- nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i zapewnienie bieżącej kontroli ich wykonania,
- czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
- występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie gminy,
- opracowanie projektów uchwał rady i zarządzeń Wójta w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy i jej jednostek organizacyjnych,
- opracowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, zakładowego planu kont i innych zarządzeń finansowych, do wydania których obligują Wójta przepisy prawa,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z wymogami przepisów prawa przez stanowiska finansowo – księgowe w Urzędzie,
- kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstawanie zobowiązań majątkowych Gminy,
- wykonywanie czynności kontrolnych w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach kontroli zarządczej z zachowaniem procedur określonych odrębnym zarządzeniem Wójta i współpraca w tym zakresie z Sekretarzem Gminy,
- dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu,
- opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, kontrola formalna sporządzania sprawozdań jednostkowych,
- sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz windykacją należności i zobowiązań,
- odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Urzędu i Gminy w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
- wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,