Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC- Wójt Barbara Bednarz

Zastępca Kierownika USC Dorota Klisowska-Topoła

 

Prowadzi następujące sprawy:

 

 1. rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów;

 2. wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków do akt stanu cywilnego;

 3. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego;

 4. prowadzenie archiwum ksiąg i akt zbiorowych urzędu stanu cywilnego;

 5. przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego;

 6. przyjmowanie oświadczeń, w szczególności:

 1. o wstąpieniu w związek małżeński (zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu USC lub poza lokalem USC);

 2. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;

 3. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego;

 4. o uznaniu dziecka;

 5. o wyborze nazwiska przez osoby zawierające związek małżeński;

 6. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament);

 1. wydawanie decyzji w sprawach, w szczególności:

 1. skrócenia miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego;

 2. sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego;

 3. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;

 4. uzupełnienia aktu stanu cywilnego;

 5. zmiany imion (imienia) i nazwisk;

 6. odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

 1. wydawanie zaświadczeń, w szczególności:

 1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 2. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

 3. stwierdzających brak ksiąg i akt stanu cywilnego;

 1. przestrzeganie umów międzynarodowych w sprawie wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego;

 2. sporządzanie wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;

 3. przygotowywanie wniosków o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystych form wręczania Medali;

 4. występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;

 5. wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego;

 6. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania administracyjnego.