Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XLII sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.) zwołuję w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 09.00 w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie,  XLII  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XL sesji.
 4. Przyjęcie projektu protokołu obrad z nadzwyczajnej XLI sesji.
 5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2022 r.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,
 2. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2022 rok,
 3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania,
 4. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium za 2022 rok,
 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 6. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychtal,
 8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych,
 9. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie,
 10. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych,
 11. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
 12. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas