Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MAJĄTEK

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie
 

PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2014.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2015.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2016.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2017.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2018.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2019.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2020.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2021.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2022.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2023.pdf