Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2023 R

 • Uchwała Nr XXXVII/400/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/401/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/402/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/403/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/404/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/406/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/407/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/408/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/409/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/410/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/411/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/412/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  za świadczenia z pomocy społecznej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/413/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/414/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/415/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/416/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/417/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/418/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/419/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/421/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/422/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/423/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/424/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/425/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/426/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/427/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/428/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/429/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/430/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/431/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/432/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/433/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLI/434/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLI/435/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307
  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/436/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/437/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2022 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/438/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/439/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium  za 2022 rok
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/440/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/441/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/442/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychtal
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/443/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/444/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/445/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/446/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLII/447/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIII/448/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/449/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/450/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/451/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/452/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie udzielenia dotacji celowej przez Gminę Świerczów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/453/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/454/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/455/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/456/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/457/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/458/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/459/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki 533/1 w obrębie Świerczów o powierzchni gruntu 5m2 na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/460/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Świerczowie przy ulicy Opolskiej 9, na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącego własność mienia Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/461/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bielice,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/462/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Świerczów Panu Tadeuszowi Bezwerchnemu,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLIV/463/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 września 2023r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023 – 2025”.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/464/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/465/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/466/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2024 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/467/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/468/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/469/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/470/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/471/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/472/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo – renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/473/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/474/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – prace remontowe,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/475/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/476/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/477/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/478/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/479/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/480/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/481/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
  PDFProjekt ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/482/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/483/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/484/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gminny bon żłobkowy”,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLV/485/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 138 położonej w obrębie Dąbrowa.
  PDFProjekt  || PDFUchwała 
 • Uchwała Nr XLVI/486/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.486.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/487/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.487.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/488/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.488.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/489/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.489.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/490/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychtal,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.490.2023.pdf 
 • Uchwała Nr XLVI/491/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2024 rok,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.491.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/492/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2024 rok,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.492.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/493/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerczów na lata 2024 – 2026,
  PDFProjekt  || Uchwała - 
 • Uchwała Nr XLVI/494/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
  PDFProjekt  || Uchwała -  
 • Uchwała Nr XLVI/495/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
  PDFProjekt  || Uchwała - 
 • Uchwała Nr XLVI/496/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną  polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.496.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/497/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.497.2023.pdf 
 • Uchwała Nr XLVI/498/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.498.2023.pdf 
 • Uchwała Nr XLVI/..../2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,
  PDFProjekt  ||
    Wycofana z porządku obrak sesji.
 • Uchwała Nr XLVI/499/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.499.2023.pdf
 • Uchwała Nr XLVI/500/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLVI/501/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023 – 2025”
  PDFProjekt  || Uchwała - PDFXLVI.501.2023.pdf