Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”

Świerczów, dnia 24.11.2022 r.

RIM.6220.1.2022.AP

 

OBWIESZCZENIE 

 

 

 Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 24 LISTOPADA 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.1.2022.AP pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”, gdzie inwestorem jest PV Dobrodzień Sp. z o.o. ul. Piotrowska 7, 49-100 Niemodlin.

 W związku z powyższym zawiadamia się wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni we Opolu,  w Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 17, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, pn. w godz. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, sołectwa Miejsce. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

 

 

Treść decyzji:

PDFDECYZJA Nr RIM.6220.1.2022.AP o środowiskowych uwarunkowaniach