Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2020 rok

Świerczów, dnia 29 października 2021 r.

 

Nr SG.2124.23.2021.IW

 

Radni Gminy Świerczów

 

 

 

 INFORMACJA

dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok

 

Działając na podstawie art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) dokonano analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Gminy Świerczów zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

W wyniku analizy, stwierdzono, że:

  1. wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie, na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem oraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni – w dwóch egzemplarzach;
  2. zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oświadczenia majątkowe złożyło 15 osób;
  3. do złożenia oświadczeń w związku z powołaniem zobowiązane były 2 osoby oraz 1 osoba do złożenia oświadczenia majątkowego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Wójt Gminy Świerczów również w ustawowym terminie złożył swoje oświadczenie majątkowe Wojewodzie Opolskiemu. Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Świerczów przekazano do Wojewody Opolskiego w celu dokonania analizy zawartych w nich danych, w wyniku czego stwierdzono, że oświadczenie majątkowe zostało sporządzone na aktualnym druku, w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych nie wykazała naruszeń przepisów prawa.

Oświadczenia majątkowe zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie. Po udostępnieniu treści oświadczeń majątkowych na BIP nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz.

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.

Na podstawie informacji przesłanej przez urząd skarbowy informacji wynika, że:

  • jedna osoba wykazała w części A, pkt. IX pojazd, który został nabyty w 2021 r.;
  • jedna osoba nie podała w części B miejsca położenia nieruchomości wymienionych w pkt II. części A oświadczenia oraz nie określiła przynależności składników majątkowych i dochodów (współwłasność majątkowa małżeńska, majątek odrębny) w części A, pkt. I i pkt. IX;
  • jedna osoba wykazała niezgodność dochodów wykazanych w oświadczeniu z zeznaniem rocznym, nie podała w części B miejsca położenia nieruchomości wymienionych w pkt II. części A oświadczenia oraz nie określiła przynależności składników majątkowych i dochodów (współwłasność majątkowa małżeńska, majątek odrębny) w części A, pkt. I i pkt. IX;
  • jedna osoba wykazała w części A, pkt. IX pojazd, który został nabyty w 2021 r. i nie wykazała działku niezabudowanej o pow. 0,14 ha położonej w Pieczyskach sprzedanej w 2021 r.;
  • jedna osoba wykazała w części A, pkt. VIII dochód z tytułu umów zlecenie niezgodny z zeznaniem.

Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały o tych nieprawidłowościach poinformowane celem złożenia wyjaśnień i korekt oświadczeń majątkowych.

Stwierdzone, nieliczne nieprawidłowości nie skutkowały wobec żadnej osoby koniecznością skierowania wniosku o kontrolę oświadczenia majątkowego do centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z art. 27c ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
   

Do pobrania:

PDFInformacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2020 rok