Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2021 rok

Świerczów, dnia 31 października 2022 r.

Nr SG.2124.18.2022.IW

 

Rada Gminy w Świerczowie

 

 

INFORMACJA

z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów

za 2021 rok

 

Działając na podstawie art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) dokonano analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Gminy Świerczów zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

W wyniku analizy, stwierdzono, że:

  1. wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowym terminie, na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem oraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni – w dwóch egzemplarzach;
  2. zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oświadczenia majątkowe złożyło 13 osób;
  3. oświadczenie majątkowe zostało złożone prawidłowo w ostatni dzień pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola tj. w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Świerczów również w ustawowym terminie złożyła oświadczenie majątkowe Wojewodzie Opolskiemu tj. 28 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Świerczów przekazano do Wojewody Opolskiego w celu dokonania analizy zawartych w nich danych, w wyniku czego stwierdzono, że oświadczenie majątkowe zostało sporządzone na aktualnym druku, w terminie i w komplecie. W części A w pkt VIII złożonego oświadczenia, Pani Wójt wykazała łączny dochód nie wyszczególniając kwot dochodów uzyskanych z poszczególnych tytułów. Analiza merytoryczna danych nie wykazała naruszeń przepisów prawa.

Oświadczenia majątkowe zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie. Po udostępnieniu treści oświadczeń majątkowych na BIP nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz.

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.

Do dnia 30 października 2022 r. nie otrzymano analizy oświadczeń majątkowych dokonywanej przez Urząd Skarbowy w Namysłowie.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
    

Do pobrania:

PDFInformacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2021 rok