Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/107/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 22 września 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konsultacje społeczne

projektu Prognozy oddziaływania na środowisko

 Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030

 

Spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 26 września 2022 r.
do 12 października 2022 r
. w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez formularz konsultacyjny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy:

  • przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17,
    46-112 Świerczów
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu prognozy przyjmowane są w terminie od 26 września 2022 r. do 12 października 2022 r. Niezłożenie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Świerczów.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz     

 

Załączniki:

PDFStrategia Rozwoju Gminy Świerczów_20.09.2022.pdf
PDFPrognoza OOŚ Strategia Świerczów_20.09.2022.pdf
PDFFormularz konsultacyjny.pdf
DOCXFormularz konsultacyjny.docx