Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”

Świerczów, dnia 25.02.2022 r.

 

RIM.6220.2.2021.AP

 

OBWIESZCZENIE 

 

 Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”, gdzie inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

 W związku z powyższym zawiadamia się wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni we Opolu,  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego (pok. nr 6), pn. w godz. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów, sołectwa Miejsce, sołectwa Krogulna. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

Do pobrania:

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”