Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gmin.

Komisja Rewizyjna
Wanda Bronś – Przewodniczący
Mirosław Groblica – Wiceprzewodniczący
Mateusz Szymański
Józef Nowicki
Małgorzata Grodecka

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Wiesław Cieplik – Przewodniczący
Roman Żołnowski – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Jędras
Ewelina Grzybek

Komisja Budżetu
Roman Żołnowski – Przewodniczący
Mirosław Groblica – Wiceprzewodniczący
Adrian Andruszków
Roman Gałka
Wiesław Cieplik
Mirosław Rębilas

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury
Mateusz Szymański – Przewodniczący
Adrian Andruszków – Wiceprzewodniczący
Adam Janas
Mirosław Rębilas
Elżbieta Kozłowska
Józef Nowicki
Grzegorz Paduch

 

Komisja Społeczna
Małgorzata Grodecka – Przewodnicząca
Ewelina Grzybek – Wiceprzewodnicząca
Wanda Bronś
Elżbieta Kozłowska
Roman Gałka
Małgorzata Jędras
Grzegorz Paduch

 

 

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

  1. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury - sprawy  rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, budownictwa, mienia komunalnego, inwestycji, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, pozyskiwania środków unijnych związanych z rozwojem gminy.
  2. Komisja Rewizyjna –  kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, opiniowanie  wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o udzieleniu absolutorium Wójtowi, inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
  3. Komisja Społeczna – sprawy oświaty, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej.
  4. Komisja Budżetu – sprawy podatków i opłat lokalnych, uchwał budżetowych i okołobudżetowych, kształtowania polityki budżetowej
  5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.