Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic

SG.VI.6220.08.2019/2020

Pokój, dnia 28 września 2020 r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, 256, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. na wniosek osób fizycznych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niz 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109" wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto Zgodnie z art. 127 a kpa

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

            §  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

            Przedsięwzięcie planowane jest na terenie gminy Pokój, jednak zasięg stron postępowania obejmuje miejscowości z gminy Świerczów,

               Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

               W związku z powyższy odwołanie od niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój strony postępowania mogą wnosić od dnia  14.10.2020r. do 27.10.2020  r.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 - 15.30).

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Pokój

                                                                                              /-/

                                                                                    Barbara Zając