Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic

SG.VI.6220.09.2019/2020

Pokój, 4 czerwca 2020 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

strony postępowania, iż w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niż 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109- Marszałek Województwa Opolskiego - Organ właściwy do wydania opinii odnośnie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia opinią z dnia 28 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony wniosek.

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) ..."jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publiczne strony postępowania będą o kolejnych etapach postępowania informowane za pomocą zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 - 14.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/         

Barbara Zając

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice, Lubnów, Osiek Duży oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice, Lubnów, Osiek Duży

    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,www. bip.swierczow.p

  2. a/a