Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020 (kadencja VIII)

PDFZarządzenie nr 0050-1-2020 z dnia 2 stycznia 2020.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
PDFZarządzenie nr 0050-2-2020 z dnia 2 stycznia 2020.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFZarządzenie nr 0050-3-2020 z dnia 3 stycznia 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-4-2020 z dnia 3 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok
PDFZarządzenie nr 0050-5-2020 z dnia 17 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie nr 0050-6-2020 z dnia 17 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę
PDFZarządzenie nr 0050-7-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-8-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-9-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-10-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia stawki czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
PDFZarządzenie nr 0050-11-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-12-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Świerczów i jej jednostkach organizacyjnych
PDFZarządzenie nr 0050-13-2020 z dnia 30 stycznia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-14-2020 z dnia 3 lutego 2020.pdf w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe
PDFZarządzenie nr 0050-15-2020 z dnia 3 lutego 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej z budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-16-2020 z dnia 03 lutego 2020.pdf w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-17-2020 z dnia 5 lutego 2020.pdf w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-18-2020 z dnia 11 lutego 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-19-2020 z dnia 17 lutego 2020.pdf w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-20-2020 z dnia 24 lutego 2020.pdf w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
PDFZarządzenie nr 0050-21-2020 z dnia 24 lutego 2020.pdf w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/ opiekunów prawnych.
PDFZarządzenie nr 0050-22-2020 z dnia 25 lutego 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-23-2020 z dnia 25 lutego 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-24-2020 z dnia 5 marca 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-25-2020 z dnia 10 marca 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-26-2020 z dnia 13 marca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-27-2020 z dnia 13 marca 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-28-2020 z dnia 13 marca 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-29-2020 z dnia 18 marca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-30-2020 z dnia 20 marca 2020.pdf w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-31-2020 z dnia 23 marca 2020.pdf w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Świerczów do sprawy wyborów
PDFZarządzenie nr 0050-32-2020 z dnia 23 marca 2020.pdf w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie nr 0050-33-2020 z dnia 24 marca 2020.pdf w sprawie zmiany zasad poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
PDFZarządzenie nr 0050-34-2020 z dnia 31 marca 2020.pdf w sprawie zmiany ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-35-2020 z dnia 6 kwietnia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-36-2020 z dnia 14 kwietnia 2020.pdf w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
PDFZarządzenie nr 0050-37-2020 z dnia 16 kwietnia 2020.pdf w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-38-2020 z dnia 21 kwietnia 2020.pdf w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
PDFZarządzenie nr 0050-39-2020 z dnia 22 kwietnia 2020.pdf w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-40-2020 z dnia 22 kwietnia 2020.pdf w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-41-2020 z dnia 23 kwietnia 2020.pdf w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
PDFZarządzenie nr 0050-42-2020 z dnia 23 kwietnia 2020.pdf w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
PDFZarządzenie nr 0050-43-2020 z dnia 27 kwietnia 2020a.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-44-2020 z dnia 27 kwietnia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-45-2020 z dnia 05 maja 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-46-2020 z dnia 06 maja 2020.pdf w sprawie zmiany powołania komisji przetargowej oraz regulaminy pracy komisji przetargowej
PDFZarządzenie nr 0050-47-2020 z dnia 08 maja 2020.pdf w sprawie wprowadzania instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w Świerczowie oraz u inkasenta
PDFZarządzenie nr 0050-48-2020 z dnia 12 maja 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-49-2020 z dnia 15 maja 2020.pdf w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-50-2020 z dnia 15 maja 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-51-2020 z dnia 15 maja 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-52-2020 z dnia 18 maja 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-53-2020 z dnia 22 maja 2020.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów raportu o stanie Gminy Świerczów za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-54-2020 z dnia 29 maja 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-55-2020 z dnia 1 czerwca 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-56-2020 z dnia 4 czerwca 2020.pdf w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie nr 0050-57-2020 z dnia 5 czerwca 2020.pdf w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej
PDFZarządzenie nr 0050-58-2020 z dnia 5 czerwca 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-59-2020 z dnia 8 czerwca 2020.pdf w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-60-2020 z dnia 8 czerwca 2020.pdf w sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzęty stanowiącego mienie Gminy Świerczów oraz dla pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych podległych Gminie Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-61-2020 z dnia 9 czerwca 2020.pdf w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PDFZarządzenie nr 0050-62-2020 z dnia 9 czerwca 2020.pdf w sprawie ustalenia stawek czynszy za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-63-2020 z dnia 19 czerwca 2020.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie nr 0050-64-2020 z dnia 19 czerwca 2020.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-65-2020 z dnia 22 czerwca 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-66-2020 z dnia 22 czerwca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-67-2020 z dnia 24 czerwca 2020.pdf w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji na okoliczności przejęcia placu budowy realizowanego zadania "Termomodernizacji budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach"
PDFZarządzenie nr 0050-68-2020 z dnia 24 czerwca 2020.pdf w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050/63/2020 Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie nr 0050-69-2020 z dnia 25 czerwca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-70-2020 z dnia 26 czerwca 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-71-2020 z dnia 3 lipca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-72-2020 z dnia 7 lipca 2020.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie nr 0050-73-2020 z dnia 10 lipca 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-74-2020 z dnia 10 lipca 2020.pdf w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
PDFZarządzenie nr 0050-75-2020 z dnia 21 lipca 2020.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie nr 0050-76-2020 z dnia 21 lipca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-77-2020 z dnia 21 lipca 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-78-2020 z dnia 29 lipca 2020.pdf w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 karosacja Jelcz 008
PDFZarządzenie nr 0050-79-2020 z dnia 31 lipca 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-80-2020 z dnia 5 sierpnia 2020.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 0050-81-2020 z dnia 6 sierpnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-82-2020 z dnia 10 sierpnia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-83-2020 z dnia 12 sierpnia 2020.pdf w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej fundusz alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
PDFZarządzenie nr 0050-84-2020 z dnia 12 sierpnia 2020.pdf w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach
PDFZarządzenie nr 0050-85-2020 z dnia 20 sierpnia 2020.pdf w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, w tym uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
PDFZarządzenie nr 0050-86-2020 z dnia 20 sierpnia 2020.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFZarządzenie nr 0050-87-2020 z dnia 20 sierpnia 2020.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
PDFZarządzenie nr 0050-88-2020 z dnia 20 sierpnia 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-89-2020 z dnia 7 września 2020.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2020r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025"
PDFZarządzenie nr 0050-90-2020 z dnia 7 wrzesnia 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-91-2020 z dnia 23 wrzesnia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-92-2020 z dnia 23 wrzesnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-93-2020 z dnia 23 wrzesnia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-94-2020 z dnia 23 wrzesnia 2020.pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru realizatora w 2020 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025"
PDFZarządzenie nr 0050-95-2020 z dnia 25 wrzesnia 2020.pdf w sprawie materiałów planistycznych oraz wniosków do projektu budżetu na 2021 rok
PDFZarządzenie nr 0050-96-2020 z dnia 29 wrzesnia 2020.pdf w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-97-2020 z dnia 30 wrzesnia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-98-2020 z dnia 30 wrzesnia 2020.pdf w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej
PDFZarządzenie nr 0050-99-2020 z dnia 8 pazdziernika 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-100-2020 z dnia 12 pazdziernika 2020.pdf w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora w 2020r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020-2025"
PDFZarządzenie nr 0050-101-2020 z dnia 13 pazdziernika 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-102-2020 z dnia 13 pazdziernika 2020.pdf w sprawie zmiany powołania Komisji Oceniającej wnioski o dzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
PDFZarządzenie nr 0050-103-2020 z dnia 16 pazdziernika 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-104-2020 z dnia 16 pazdziernika 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-105-2020 z dnia 16 pazdziernika 2020.pdf w sprawie powołania gminnego biura spisowego celem przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r
PDFZarządzenie nr 0050-106-2020 z dnia 21 pazdziernika 2020.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
PDFZarządzenie nr 0050-107-2020 z dnia 22 pazdziernika 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-108-2020 z dnia 26 pazdziernika 2020.pdf w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowania w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach
PDFZarządzenie nr 0050-109-2020 z dnia 30 pazdziernika 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-110-2020 z dnia 2 listopada 2020.pdf w sprawie ograniczenia dostępności do Urzędu Gminy Świerczów w związku ze wzrostem zachorowań wywołanych wirusem SARS -CoV-2
PDFZarządzenie nr 0050-111-2020 z dnia 5 listopada 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-112-2020 z dnia 10 listopada 2020.pdf w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
PDFZarządzenie nr 0050-113-2020 z dnia 10 listopada 2020.pdf w sprawie opracowania projektu planu finansowego rachunku Przeciwdziałania COVID-19
PDFZarządzenie nr 0050-114-2020 z dnia 10 listopada 2020.pdf w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-115-2020 z dnia 12 listopada 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-116-2020 z dnia 19 listopada 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-117-2020 z dnia 25 listopada 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-118-2020 z dnia 30 listopada 2020.pdf z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.
PDFZarządzenie nr 0050-119-2020 z dnia 30 listopada 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-120-2020 z dnia 30 listopada 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-121-2020 z dnia 3 grudnia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-122-2020 z dnia 9 grudnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-123-2020 z dnia 9 grudnia 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-124-2020 z dnia 11 grudnia 2020.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-125-2020 z dnia 11 grudnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-126-2020 z dnia 17 grudnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-127-2020 z dnia 22 grudnia 2020.pdf w sprawie ustalenia kosztu roboczo-godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
PDFZarządzenie nr 0050-128-2020 z dnia 30 grudnia 2020 podpisany el.pdf w sprawie powołania komisji do spraw wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
PDFZarządzenie nr 0050-129-2020 z dnia 30 grudnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-130-2020 z dnia 31 grudnia 2020 podpisane el.pdf w sprawie powołania Komisji ds. przetargów i rokowań
PDFZarządzenie nr 0050-131-2020 z dnia 31 grudnia 2020.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-132-2020 z dnia 31 grudnia 2020 podpisany el.pdf w sprawie aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Świerczów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
PDFZarządzenie nr 0050-133-2020 z dnia 31 grudnia 2020.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów