Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Świerczów, 15.01.2020 r.

RIM.6220.5.2019.AP

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego


 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3, 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm. – zwanej dalej ooś) z a w i a d a m i a m strony postępowania, iż tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RIM.6220.4.2017.AP z dnia 26.09.2017 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową”, dz. nr 396/1 obręb Świerczów.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w tym zapoznać się z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów (pokój nr 6) oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów – bip.swierczow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz sołectwa Świerczów.
  3. a/a