Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy

Debata nad raportem o stanie gminy


- wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

„Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”.

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

Rok 2019 jest pierwszym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Świerczów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Świerczów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŚWIERCZÓW

  1. W debacie nad raportem o stanie Gminy Świerczów rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Świerczów.

  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

  3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

  4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia (Wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej).

  5. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

 

PDFRaport o stanie Gminy za rok 2022.pdf

PDFRaport o stanie Gminy za rok 2021.pdf
PDFRaport o stanie Gminy za rok 2020.pdf
PDFRaport o stanie Gminy za rok 2019.pdf
PDFRaport o stanie Gminy za rok 2018.pdf

PDFZgłoszenie do debaty o raporcie o stanie Gminy.pdf