Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019 (kadencja VIII)

PDFZarządzenie nr 6/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok
PDFZarządzenie nr 7/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy
PDFZarządzenie nr 8/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: z tytułów umów, których realizacjai w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFZarządzenie nr 9/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 10/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 11/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 12/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świerczów na lata 2019-2021
PDFZarządzenie nr 13/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf zmieniające w Zarządzeniu NR 83/2015 z dnia 11 września 2015r. Wójta Gminy Świerczów skład Komisji Mieszkaniowej
PDFZarządzenie nr 14/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemny
PDFZarządzenie nr 15/2019 z dnia 14 stycznia 2019.pdf w sprawie ustalenia kosztu roboczo-godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
PDFZarządzenie nr 16/2019 z dnia 17 stycznia 2019.pdf w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS (Host Nation Support) w Urzędzie Gminy w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 17/2019 z dnia 24 stycznia 2019.pdf w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie nr 18/2019 z dnia 24 stycznia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 21/2019 z dnia 6 lutego 2019.pdf w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2018 rok
PDFZarządzenie nr 22/2019 z dnia 18 lutego 2019.pdf w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
PDFZarządzenie nr 23/2019 z dnia 19 lutego 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 190/2006 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
PDFZarządzenie nr 24/2019 z dnia 20 lutego 2019.pdf w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Przedszkola w Świerczowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie nr 25/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 26/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie nr 27/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 28/2019 z dnia 27 lutego 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 lutego 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 31/2019 z dnia 7 marca 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2007 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PDFZarządzenie nr 32/2019 z dnia 19 marca 2019.pdf w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie nr 33-2019 z dnia 21 marca 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie składu Komisji ds. przetargów i rokowań
PDFZarządzenie nr 34-2019 z dnia 26 marca 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018rok
PDFZarządzenie nr 35-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie dokonaniu uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 36-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 37-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 38-2019 z dnia 9 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2007 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania GMinnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 39-2019 z dnia 9 kwietnia 2019.pdf w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
PDFZarządzenie nr 40-2019 z dnia 16 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świerczów
PDFZarządzenie nr 41-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 42-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Świerczów do spraw wyborów
PDFZarządzenie nr 43-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
PDFZarządzenie nr 44-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
PDFZarządzenie nr 45-2019 z dnia 18 kwietnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 46-2019 z dnia 18 kwietnia 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
PDFZarządzenie nr 47-2019 z dnia 25 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 48-2019 z dnia 25 kwietnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 49-2019 z dnia 30 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 50-2019 z dnia 6 maja 2019.pdf w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2018rok
PDFZarządzenie nr 51-2019 z dnia 8 maja 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 52-2019 z dnia 14 maja 2019.pdf w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 53-2019 z dnia 21 maja 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 54-2019 z dnia 21 maja 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów raportu o stanie Gminy Świerczów za 2018 rok
PDFZarządzenie nr 55-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 56-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZarządzenie nr 57-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 58-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie dokonania uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 59-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie nr 60-2019 z dnia 23 maja 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 61-2019 z dnia 31 maja 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 62-2019 z dnia 31 maja 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 63-2019 z dnia 6 czerwca 2019.pdf w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiece
PDFZarządzenie nr 64-2019 z dnia 10 czerwca 2019.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 65-2019 z dnia 11 czerwca 2019.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZarządzenie nr 66-2019 z dnia 12 czerwca 2019.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZarządzenie nr 67-2019 z dnia 18 czerwca 2019.pdf w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 68-2019 z dnia 18 czerwca 2019.pdf w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 69-2019 z dnia 18 czerwca 2019.pdf w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 70-2019 z dnia 21 czerwca 2019.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZarządzenie nr 71-2019 z dnia 25 czerwca 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 72-2019 z dnia 26 czerwca 2019.pdf w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia
PDFZarządzenie nr 73-2019 z dnia 27 czerwca 2019.pdf w sprawie dokonania uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 74-2019 z dnia 27 czerwca 2019.pdf w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w podstawie prawnej w Zarządzeniu Wójta nr 72/2019r. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie i ponownego jego przeprowadzenia
PDFZarządzenie nr 75-2019 z dnia 28 czerwca 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 76-2019 z dnia 28 czerwca 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 77-2019 z dnia 28 czerwca 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 78-2019 z dnia 4 lipca 2019.pdf w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZarządzenie nr 79-2019 z dnia 4 lipca 2019.pdf w sprawie dokonania uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 80-2019 z dnia 4 lipca 2019.pdf w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy
PDFZarządzenie nr 81-2019 z dnia 10 lipca 2019.pdf w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 82-2019 z dnia 17 lipca 2019.pdf w sprawie dokonania uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 83-2019 z dnia 22 lipca 2019.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 84-2019 z dnia 29 lipca 2019.pdf w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 85-2019 z dnia 31 lipca 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 86-2019 z dnia 31 lipca 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 87-2019 z dnia 31 lipca 2019.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 88-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczoną do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 89-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 90-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 91-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 92-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 93-2019 z dnia 8 sierpnia 2019.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 94-2019 z dnia 14 sierpnia 2019.pdf ] w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 95-2019 z dnia 21 sierpnia 2019.pdf w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatna umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie nr 96-2019 z dnia 21 sierpnia 2019.pdf  w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
PDFZarządzenie nr 97-2019 z dnia 27 sierpnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 98-2019 z dnia 29 sierpnia 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerczów za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku samorządowych instytucji kultury
PDFZarządzenie nr 99-2019 z dnia 30 sierpnia 2019.pdf w sprawie dokonania uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 100-2019 z dnia 2 wrzesnia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 101-2019 z dnia 6 wrzesnia 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr 140/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świerczów
PDFZarządzenie nr 102-2019 z dnia 6 wrzesnia 2019.pdf w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
PDFZarządzenie nr 103-2019 z dnia 6 wrzesnia 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia nr 190/2006 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
PDFZarządzenie nr 104-2019 z dnia 9 wrzesnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 105-2019 z dnia 9 wrzesnia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 106-2019 z dnia 18 wrzesnia 2019.pdf w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świerczów na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
PDFZarządzenie nr 107-2019 z dnia 30 wrzesnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 108-2019 z dnia 30 wrzesnia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku

PDFZarządzenie nr 109-2019 z dnia 7 października 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 110-2019 z dnia 7 października 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 111-2019 z dnia 7 października 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 112-2019 z dnia 22 października 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
PDFZarządzenie nr 113-2019 z dnia 22 października 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 114-2019 z dnia 22 października 2019.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczoną do sprzedaży.
PDFZarządzenie nr 115-2019 z dnia 22 października 2019.pdf w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 116-2019 z dnia 22 października 2019.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczoną do sprzedaży.
PDFZarządzenie nr 117-2019 z dnia 23 października 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 118-2019 z dnia 23 października 2019.pdf w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 119-2019 z dnia 23 października 2019.pdf w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120-2019 z dnia 28 października 2019.pdfw sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFZarządzenie nr 121-2019 z dnia 28 października 2019.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 122-2019 z dnia 31 października 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 123-2019 z dnia 31 października 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.
PDFZarządzenie nr 124-2019 z dnia 31 października 2019.pdfw sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 125-2019 z dnia 7 listopada 2019.pdf w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie
PDFZarządzenie nr 126-2019 z dnia 7 listopada 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 127-2019 z dnia 13 listopada 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 128-2019 z dnia 14 listopada 2019.pdf w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
PDFZarządzenie nr 129-2019 z dnia 21 listopada 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 130-2019 z dnia 21 listopada 2019.pdf w sprawie powołania komisji odbioru robót zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 101722 O w m. Gola dz. nr 230, 231".
PDFZarządzenie nr 131-2019 z dnia 25 listopada 2019.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczoną do sprzedaży.
PDFZarządzenie nr 132-2019 z dnia 26 listopada 2019.pdf w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 133-2019 z dnia 29 listopada 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 134-2019 z dnia 29 listopada 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 135-2019 z dnia 29 listopada 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 136-2019 z dnia 29 listopada 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 137-2019 z dnia 6 grudnia 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 138-2019 z dnia 6 grudnia 2019.pdf w sprawie ustalenia kosztu roboczo- godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczny usługi opiekuńcze
PDFZarządzenie nr 139-2019 z dnia 12 grudnia 2019.pdf w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
PDFZarządzenie nr 140-2019 z dnia 17 grudnia 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 141-2019 z dnia 17 grudnia 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 142-2019 z dnia 20 grudnia 2019.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 143-2019 z dnia 30 grudnia 2019.pdf w sprawie składu komisji inwentaryzacyjnej i powołania zespołów spisowych
PDFZarządzenie nr 144-2019 z dnia 31 grudnia 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 145-2019 z dnia 31 grudnia 2019.pdf w sprawie określenia wzoru graficznego aktów prawnych sporządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Świerczów oraz ich elementów technicznych
PDFZarządzenie nr 146-2019 z dnia 31 grudnia 2019.pdf w sprawie składu komisji inwentaryzacyjnej i powołania zespołów spisowych
PDFZarządzenie nr 147-2019 z dnia 31 grudnia 2019.pdf w sprawie dokonania z urzędu odpisu na kontach podatkowych podatników
PDFZarządzenie nr 148-2019 z dnia 31 grudnia 2019.pdf w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2019 roku