Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.

 

 
Świerczów ,13.06.2014 r.
 
 
 
             Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
             „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację. ”
 
       Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
   Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.z 2010 r. Nr.113 poz.759 z póź.zm.) Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Barbarę Bednarz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Zmienia się zapis punktu 16 SIWZ - Treść umowy - §10 pkt.1 ppkt.4
 
 
Przed zmianą : 
§10 pkt.1 ppkt.4
4) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 10 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni od daty, w której upłynął 10-dniowy termin opóźnienia.
Po zmianie :
4) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 10 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 10-dniowy termin opóźnienia.
                                                                                           

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2014 08:52
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl