Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów

 

Świerczów, dnia 30.05.2014 r.
RIM.271.7.2014
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.„Budowa rurociągu ø 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów”
                           
 Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Tomasz Oziębły
46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 8
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 72 068,11 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 11/100) - najniższa cena
 
2. Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
SOŁTYSIAK TADEUSZ
DROGOWNICTWO- MELIORACJA
46 -112 Świerczów, Starościn ul. Kluczborska 4
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 76,09
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz