Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna:
Art. 111 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Świerczów
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225)
!  Stosownie do art. 76a § 2 kpa – zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Organ nie może więc w żadnym wypadku uznać za dokument zwykłą (tj. nie poświadczoną we wskazany wyżej sposób) kserokopię dokumentu.
 
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
 
Opłata roczna za zezwolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 525 zł,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 2.100 zł.
(W przypadku przedsiębiorców prowadzących już sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wysokości sprzedaży za rok poprzedni).
 
Czas realizacji usługi:
1 Miesiąc (po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
1.Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w trzech równych ratach, w terminach  do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego na rachunek gminy: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 lub do kasy Urzędu Gminy w  Świerczowie.
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.doc

 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  09-10-2012 09:51
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 07:58
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 5170
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl