Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5360.2012.TC
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).
Wymagane dokumenty

1. wypełniony formularz wniosku,
2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,
3. dowód osobisty,
4. odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego,
5. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym,
6. osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo: a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - osoby rozwiedzione, b. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - wdowiec i wdowa                 

Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie   skarbowej.

Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
 38,00 zł - zaświadczenie.
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
 do 3 miesięcy przed zawarciem małżeństwa
Termin załatwienia sprawy
nie zwłocznie
Dodatkowe informacje

Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Ww. zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, ww. zaświadczenie wydaje konsul.

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-30

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:36
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×