Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. 

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia sprawy:

Wpis aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane  dokumenty:

 • wniosek

 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy

 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem na język polski (dokumenty nie podlegają zwrotowi)

 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu zgonu, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP

 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie transkrypcji aktu zgonu z pośrednictwa konsula RP.  We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu zgonu po dokonaniu transkrypcji - 50 zł

 • za odpis zupełny aktu zgonu wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł

 • od pełnomocnictwa – 17 zł -  wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 


Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 - podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

 

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o transkrypcję aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po transkrypcji aktu zgonu wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu urodzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu może złożyć:

 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu zgonu

 • osoba, która wykaże interes faktyczny w transkrypcji aktu zgonu

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. 

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Akt zgonu po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  osoba, której akt dotyczy  posiadała sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa, akt urodzenia). 

Kategoria archiwalna: A

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:36
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 14:53
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2038
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl