Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5362.2012.TC
 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.).

3 Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty

1. wypełniony formularz wniosku,
2. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4. dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
5. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
22,00 zł - odpis skrócony;
22,00 zł odpis na druku wielojezycznym ;
33,00 zł - odpis zupełny;
17,00 zł - pełnomocnictwo.
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
 •     Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
 •     Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
 •     W odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.
 •     Odpisy wydaje się na wniosek:
 1.     Sądu lub innego organu państwowego.
 2.     osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
 3.     wstępnego (rodzica, dziadka, babci),
 4.     zstępnego (dziecka, wnuka),
 5.     rodzeństwa,
 6.     małżonka,
 7.     przedstawiciela ustawowego.
 •     Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 •     W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał.

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:36
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 08:16
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2649
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl