Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiar podatku od osób prawnych

 

 bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
 
WYMIAR PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
3. Ustawa z dnia 30 października 2002r .o podatku leśnym
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek)
Wymagane dokumenty
Deklaracje podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości DN – 1, rolnego DR- 1, leśnego DL- 1.
Formularze deklaracji podatkowych są dostępne w Referacie Finansów pok. 10 oraz poniżej.
Formularz do pobrania
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Tryb załatwienia sprawy
Bezzwłocznie po otrzymaniu deklaracji podatkowej
Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie po otrzymaniu deklaracji podatkowej
Tryb odwoławczy
 Nie dotyczy
Inne informacje
Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu gruntów, nieruchomości od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym grunt lub nieruchomość została nabyta. W przypadku nowo wybudowanej budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe są obowiązane złożyć w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności /nabycie,  zbycie, zamiana/.  Ponadto osoby prawne mają obowiązek skorygować deklaracje podatkowe w terminie do 14 dni od dnia zaistnienie tego zdarzeni. Podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek wpłacać bez wezwania rat podatku w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Obowiązek składania deklaracji ciąży również na podatnikach korzystających ze zwolnień od podatku.
Uwaga; Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej - skarbowej.
Wszczęcie postępowania, sprawdzenie deklaracji podatkowej pod względem rachunkowym oraz wprowadzenie jej do ewidencji.
Opracował/a
Fikier Paulina
Podmiot udostępniający: Wójt Gmin y Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Fikier Paulina
Data wytworzenia: 2019-01-29