Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
 
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Podstawa prawna
1. Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
5. U
chwała Nr XXXV/373/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
 
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek)
Wymagane dokumenty
Złożenie deklaracji DT–1 z załącznikami (DT-1/A)
Formularz do pobrania
Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Tryb załatwienia sprawy
1. Wprowadzenie podatnika i pojazdu do ewidencji podatkowej.
2. Wykreślenie podatnika i pojazdu z ewidencji podatkowej.
3. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Inne informacje
1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,
d) autobusy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje:
a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
3. Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:
a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.
4. Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami:
a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata.
b) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
c) jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
5. Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.
6. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.
7. Niezłożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

1. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:
a) wyrejestrowania pojazdu,
b) wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
2. W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.
3. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik również ma obowiązek złożyć deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych.
4. W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji DT-1 podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji.
5. Niezłożenie deklaracji DT-1 w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
6. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.
7. Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz.
Opracował/a
Paulina Fikier                      podatki@swierczow.pl

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paulina Fikier
Data wytworzenia: 2019-01-29