Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług

 

Świerczów 24.02.2014r.
 
 
 
             Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
 
       Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
   Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.z 2010 r. Nr.113 poz.759 z póź.zm.) Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Barbarę Bednarz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Zmienia się zapis w treści SIWZ pkt. 11, pkt.10.16 oraz  w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. II ust.7 Szczegółowego opisu przedmiotu  zamówienia
  
 W treści Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia
Przed zmianą :
10.16 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
 
pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu 
NIP, REGON
                                                          „OFERTA – Wdrożenie zaawansowanych e-usług  
                                                           publicznych w Gminie Świerczów”
  
                                                         NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº 25.02.2014 r.
  11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
10.1 Oferty należy składać do dnia 25.02.2014 r. do godz. 10ºº w Urzędzie Gminy Świerczów – pokój Nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu 
na przyczyny opóźnienia.
10.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
10.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
10.4 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
10.5 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Świerczów – pokój Nr 3 w dniu 25.02. 2014 r. o godz. 10ºº
Po zmianie:
10.16 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
 
pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu 
NIP, REGON
                                                          „OFERTA – Wdrożenie zaawansowanych e-usług  
                                                           publicznych w Gminie Świerczów”
  
                                                         NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10ºº 28.02.2014 r.

  11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1 Oferty należy składać do dnia 28.02.2014 r. do godz. 10ºº w Urzędzie Gminy
Świerczów – pokój Nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu  na przyczyny opóźnienia.
11.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY".
11.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
11.4 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Świerczów – pokój Nr 3
w dniu 28.02. 2014 r. o godz. 10ºº
 
W załączniku  nr 1 do SIWZ pkt. II ust.7 Szczegółowego opisu zamówienia  
Przed zmianą:
7. Udźwiękowienie strony internetowej i BIP
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz integracja syntezatora mowy Ivona na potrzeby
Strony www.swierczow.pl oraz www.bip.swierczow.pl.pl
Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup licencji dla Gminy Świerczów na oprogramowanie Ivona – syntezator mowy
• zaimplementowanie syntezatora na potrzeby stron: grodkow.pl oraz bip.grodkow.pl
2. Treści i odbiorcy serwisu:
Serwis internetowy powstaje, aby pomóc osobom niepełnosprawnym a w szczególności niedowidzącym w korzystaniu z witryn Urzędu Gminy  w Świerczowie.
3. Zakres prac
Integracja zakupionego oprogramowania ze stronami:
http://www.swierczow.p
http://www.bip.swierczow.pl
Syntezator powinien zapewnić min. 500 odsłuchań miesięcznie.
Gwarancja
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji poprawności integracji syntezatora mowy Ivona.
Po zmianie:
7. Udźwiękowienie strony internetowej i BIP
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz integracja syntezatora mowy Ivona na potrzeby
Strony www.swierczow.pl oraz www.bip.swierczow.pl
Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup licencji dla Gminy Świerczów na oprogramowanie Ivona – syntezator mowy
• zaimplementowanie syntezatora na potrzeby stron: www.swierczow.pl oraz   
www.bip.swierczow.pl
2. Treści i odbiorcy serwisu:
Serwis internetowy powstaje, aby pomóc osobom niepełnosprawnym a w szczególności
niedowidzącym w korzystaniu z witryn Urzędu Gminy  w  Świerczowie.
3. Zakres prac
Integracja zakupionego oprogramowania ze stronami:
http://www.swierczow.pl
http://www.bip.swierczow.pl
Syntezator powinien zapewnić min. 500 odsłuchań miesięcznie osobno dla każdego z serwisów.
Gwarancja
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji poprawności integracji syntezatora mowy Ivona.
 

 Wójt Gminy
Barbara Bednarz

Metryczka
  • opublikowano:
    24-02-2014 13:53
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    24-02-2014 13:56
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl