Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l

Świerczów 12.12.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na :
„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l”
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48,  
      46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l”
 
Podstawowe parametry oleju opałowego
   - wartość opałowa min 42,6 MJ/kg
   - gęstość max.0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 56° C
   - zawartość siarki max 0,10%
 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia   do dnia 30 .04. 2014 r.
 
7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)
7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                      
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d)  przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
    art.24 ust.2     pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
 7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2 spełnia/ nie spełnia
                   
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   
 wadium w wysokości : 2000 PLN ( słownie: dwa tysiące PLN)
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,
do dnia 23.12.2013r do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2013r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych   13.12.2013r.

 Wójt Gminy
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCProjekt umowy.doc