Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.

 

Świerczów, 31.10.2013r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
„Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację. ”
 
 
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługi
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu
.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację. ”
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, odbiór, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest . od mieszkańców Gminy Świerczów (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr1 do opisu zamówienia)w ilości ok. 1837 m2 połaci dachowych w tym      50 m2 azbestu złożonego nie wykorzystanego , nabytego przed wejściem w życie przepisów o bezpiecznym użytkowaniu i warunkach usuwania wyrobów zawierających azbest (przyjmuje się że  1 m2 płyty azbestowej waży 13,5 kg). Zamawiający zastrzega konieczność wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem przez Oferenta celem sprawdzenia zakresu robót.
2.  Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował z posesji zgodnie z wykaz nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia.
3. Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia robót..
4. Odbiór materiałów będzie następował na podstawie kwitów wagowych z danej nieruchomości i karty przekazania azbestu do miejsca utylizacji.
5. Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport do miejsca utylizacji i utylizację materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości.
6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty przekazania odpadów i zestawienie ilości zebranych odpadów wraz z podaniem ceny za usługę z poszczególnych nieruchomości do faktury za wykonaną usługę.
7. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą
8.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
9.  Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.
10. Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.
11. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie ze składowiska odpadów faktu ich przekazania oraz dokument poświadczający posiadanie przez odbiorcę stosownych zezwoleń.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia..
8. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.
    Zadanie Nr 1- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
    Zadanie Nr 2- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
    Zadanie Nr 3- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
   Zadanie Nr 4- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
    Zadanie Nr 5- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
   Zadanie Nr 6- wg załącznika nr 1 do przedmiotu zamówienia
 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 21.11.2013 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
 11.1Informacja na temat wadium:
 11.2 Zamawiający żąda wpłaty wadium       
                  Zadanie Nr 1- 100,00 zł
                  Zadanie Nr 2- 100,00 zł
                  Zadanie Nr 3- 30,00 zł
                  Zadanie Nr 4- 60,00 zł
                  Zadanie Nr 5- 100,00 zł
                  Zadanie Nr 6 – 60,00 zł
  
11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Wykaz wykonanych usług ( minimum 2 usługi) zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu ,dat wykonania i podmiotów , na rzecz których wykonane zostały usługi i dołączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Wartość usług co najmniej 5 000,00zł brutto.
11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.
11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.5.2.
11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11.6 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
    niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.7 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.swierczow.pl
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.
17. Termin składania ofert: 08.11.2013 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:                  
     31.10.2013 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCUmowa.doc
DOCZałączniki do oferty.doc
XLSZałącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.xls