Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.

 

Świerczów,19.07.2013r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
 
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługa
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 1) Przedmiot zamówienia przewiduje:
zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.190.751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
 2) Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  Usługi udzielania kredytów – 66113000-5
 
- planuje się uruchomienie kredytu w 2013 roku w dwóch transzach:
I transza – 37.871,80 zł, termin 31.08.2013 r.,
II transza – 1.075.500,00 zł, termin 30.09.2013 r.,
III transza – 77.380,00 zł, termin 30.10.2013 r.,
 
 
- kredyt będzie spłacany w okresie 7 lat w 28 ratach począwszy od 2015 roku następująco: 
I rata w kwocie      11.622,19 zł, z terminem spłaty 31.03.2015 r.,
II rata w kwocie     11.622,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2015 r.,
III rata w kwocie    11.622,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2015 r.,
IV rata w kwocie    11.622,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2015 r.,
V rata w kwocie      22.657,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2016 r.,
VI rata w kwocie     22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2016 r.,
VII rata w kwocie    22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2016 r.,
VIII rata w kwocie   22.660,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2017 r.,
IX rata w kwocie    22.657,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2017 r.,
X rata w kwocie      22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2017 r.,
XI rata w kwocie      22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2017 r.,
XII rata w kwocie     22.660,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2017 r.
XIII rata w kwocie    22.658,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2018 r.,
XIV rata w kwocie   22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2018 r.,
XV rata w kwocie     22.660,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2018 r.,
XVI rata w kwocie    22.660,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2018 r.,
XVII rata w kwocie   66.887,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2019 r.,
XVIII rata w kwocie 66.900,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2019 r.,
XIX rata w kwocie     66.900,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2019 r.,
XX rata w kwocie      66.900,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2019 r.
XXI rata w kwocie     91.887,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2020 r.,
XXII rata w kwocie   91.900,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2020 r.,
XXIII rata w kwocie   91.900,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2020 r.,
XXIV rata w kwocie   91.900,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2020 r.,
XXV rata w kwocie    59.037,61, zł, z terminem spłaty 31.03.2021 r.,
XXVI rata w kwocie   59.380,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2021 r.,
XXVII rata w kwocie  59.380,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2021 r.,
XXVIII rata w kwocie 59.380,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2021 r.
- odsetki zamawiający będzie spłacał kwartalnie poczynając od dnia 30.03.2014 r;
- oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 1 M z dnia 17.07.2013 r. plus stałą marżę banku w okresie obowiązywania umowy;
- cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu wydawania zaświadczeń i opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów);
- Gmina Świerczów nie zalega w płatnościach z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych;
- zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową;
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty kredytu, zostanie   przedłożona niezwłocznie po jej otrzymaniu;
- dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) niewykorzystania w całości kwoty kredytu;
b) zmiany terminu uruchomienia i wykorzystania kredytu;
 
Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ zostają załączone następujące dokumenty:
 
1. UCHWAŁA Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok - uchwała dostępna  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.swierczow.pl ,
2. UCHWAŁA Nr XX/174/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.,
3. UCHWAŁA Nr XXI/183/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.,
4. UCHWAŁA Nr XXII/194/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia  30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
5. UCHWAŁA Nr XXII/196/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia  30 kwietnia 2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.,
6. UCHWAŁA Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013r.,
7. ZARZĄDZENIE Nr 230 /2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku,
8. UCHWAŁA Nr XIX/164/2012Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
9. UCHWAŁA Nr XXI/184/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10. UCHWAŁA Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11. UCHWAŁA Nr 706/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.,
12. UCHWAŁA Nr 708/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.,
13. UCHWAŁA Nr 707/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów ,
14. UCHWAŁA Nr 61/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.,
15. UCHWAŁA Nr 62/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów,
16. UCHWAŁA Nr 125/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 r.
17. UCHWAŁA Nr 247/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 maja 2013 r. nt. opinii wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 r.,
18. UCHWAŁA Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2012 rok,
19. UCHWAŁA Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok,
20. UCHWAŁA Nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r.    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
21.Informacja o kredytach, pożyczkach zaciągniętych przez gminę Świerczów,
22. Zestawienie przepływów pieniężnych wraz z prognozą co do sytuacji finansowej w okresie spłaty kredytu,
23. Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 ,
24. Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec  I kwartału 2013 roku,
25. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec    I kwartału 2013 roku,
26. Sprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca  roku 2013,
27. Sprawozdanie Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.
 
Dodatkowe sprawozdania finansowe są dostępne do wglądu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Świerczowie w pok. nr 11.
 
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  III kw.2013 r.- 31.12.2021 r.
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
12 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony ,  jeżeli Wykonawca złoży (1) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz (2) przedstawi: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wykonawca wykaże że posiada:  Ocena wg   formuły spełnia / nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli   Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1.Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca , oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy   warunek, jeżeli: oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej    wykonanie zamówienia. Ocena wg   formuły spełnia / nie spełnia.
 5)W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w punkcie 6 siwz.
6)   Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt.5 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”.
13 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
14 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
15 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Lista  podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej o której  mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 15.
.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 13: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
16 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
20. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.swierczow.pl
21. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz  jest  bezpłatny.
22. Termin składania ofert: 30.07.2013 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.
23. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
24. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
25. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
26. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
27. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 19.07.2013 r.
28. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 

 Z-ca Wójta Gminy Świerczów
Teresa Cieplik

 DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCOświadczenia.doc


PDFUCHWAŁA Nr XIX-163-2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XX-174-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r..pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXI-183-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXII-194-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r.pdf w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
PDFUCHWAŁA Nr XXII-196-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r..pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-200-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013r..pdf
PDFZARZĄDZENIE Nr 230 -2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XIX- 164- 2012Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXI-184-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-201-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFUCHWAŁA Nr -706-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.pdf
PDFUCHWAŁA Nr 708-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.pdf
PDFUCHWAŁA Nr 707-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów.pdf
PDFUCHWAŁA Nr 61-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2013 r.pdf
PDFUCHWAŁA Nr 62-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów.pdf
PDFUCHWAŁA Nr 125-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 r..pdf
PDFUCHWAŁA Nr 247-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 maja 2013 r. nt. opinii wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 r.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-202-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2012 rok.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-203-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania b.pdf
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-204-2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.pdf
PDFInformacja o kredytach, pożyczkach zaciągniętych przez gminę Świerczów.pdf
PDFZestawienie przepływów pieniężnych wraz z prognozą co do sytuacji finansowej w okresie spłaty kredytu.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku.pdf
PDFSprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013..pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    19-07-2013 13:08
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    19-07-2013 13:53
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl