Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

 

Świerczów, 07.06.2013r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, pok. nr 6, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ”.
 
 
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługi
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90.51.31.00-7 – Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów, 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami, 34.92.84.80-6 – Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów   ”.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  odbywać będzie się w zakresie: odbierania  zmieszanych odpadów komunalnych, odbierania i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów ,odbierania odpadów ulegających biodegradacji ( w przypadku nieruchomości wyposażonych w worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji),odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,  odpadów budowlanych  i rozbiórkowych .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia..  
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Od dnia 01.07.2013r do dnia 31.03.2014 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1Informacja na temat wadium:
11.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słowniezłotych: dwa tysięce złotych 00/100).
11.3 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
        warunków.
11.4.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:
wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Świerczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów oraz wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz w oparciu o przedstawienie zamawiającemu w/w dokumentów. Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.
11.4.2 Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 1000Mg odpadów komunalnych zmieszanych w roku. Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz w oparciu o dotychczasowe zrealizowane zamówienia. .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.
11.4.3 Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej :
dwa pojazdy typu śmieciarka do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych , 2 pojazdy do zbiorki selektywnej odpadów co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujacej. Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z art.22 ust.1 oraz w oparciu o wykaz zgodnie z załącznikiem nr. do SIWZ .Ocena wg formuły spełnia / nie spełnia.
11.5 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.5.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje zgodnie z pkt. 11.4.1
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie minimum dwóch usług odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającym na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 1000Mg odpadów komunalnych zmieszanych w roku z podaniem ich wartości i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z pkt.11.4.2
- wykaz sprzętu zgodnie z pkt.11.4.3
 11.5.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym ,że nie należy do grupy kapitałowej
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.5.2.
11.5.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11.6 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
    niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.7 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
 - gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 - zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.swierczow.pl
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.
17. Termin składania ofert: 18.06.2013 r. godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:                  
     07.06.2013 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCSzczegółowy przedmiot zamówienia.doc
DOCNowy formularz oferty.doc
DOCFormularz oferty.doc
DOCOświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc

 Załącznik 1 a - PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdfw sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów (Dziennik Urz. Woj. Opolskiego 2013.876)  oraz PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 177-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów (Dziennik Urz. Woj. Opolskiego 2013.877).
Załącznik 1 b - PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf Uchwała nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urz. Woj. Opolskiego 2013.1107) oraz PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 186-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PDFZałącznik 1c.pdf - wykaz dotychczas stosowanych pojemników
PDFZałącznik 1d.pdf - lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów mało gabarytowych

PDFZałącznik 1e.pdf- wykaz osób zameldowanych na terenie Gminy Świerczów 
PDFZałącznik 1 f.pdf- Wykaz miejscowości wraz z przysiółkami z terenu Gminy Świerczów