Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.

Pyt 1. Dokumenty: zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu
Odp1.Nie posiadmy aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z ZUS i US ponieważ nie ubiegaliśmy się o te zaświadczenia Ostatnie zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek otrzymaliśmy z dnia 04.05.2009 r., o które zwracaliśmy się. PDFOświadczenie 1.pdf PDFOświadczenie 2.pdf
Pyt  2. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Odp 2. PDFUCHWAŁA Nr 235-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2010 r.pdf

Pyt  3, Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu będącego tematem zamówienia
Odp3. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy opinii RIO o możliwości spłaty kredytu będącym tematem zamówienia, zostanie ona przedłożona niezwłocznie po jej otrzymaniu, a przed podpisaniem umowy, tak jak zapisano w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3, tiret 8);

Pyt  4. Uchwały budżetowe z zatwierdzenia wykonania budżetu za rok 2010, 2011 I półrocze 2012
Odp4. Takie uchwały nie są podejmowane, jedynie sprawozdania  i informacje z wykonania budżetu

Pyt  5 Uchwały Rady gminy podjęte w następujących sprawach;
a) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez zarząd w roku budżetowym   
b) określenie kwoty, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania
c) zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek 
d) na zaciągnięcie kredytu będącego tematem ww. specyfikacji zamówienia przetargu
Odp5. Informacje o podjetych sprawach zawarte są w
Uchwale Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (§8 i 15)
PDFZarządzenie Nr 156-2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 września 2012 r.pdf
Pyt  6. Sprawozdania roczne w formie opisowej z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 2011 r. i ostatnie w bieżącym roku
Odp 6. Sprawozdanie roczne za 2010 rok i 2011 rok jest opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Uchwała NR VIII-57-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwała NR VIII-57-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r.

Pyt 7.  Sprawozdania za rok 2010,2011:
a)   Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie j.s.t.
b)   Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktyw6w finansowych
c)   Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tyt. Dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
d)   Rb-27s (pełne) z wykonania planu dochod6w budżetowych
e)   Rb-28s (pełne) z wykonania planów wydatków budżetowych
Odp. 7
Uchwała NR VIII-57-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwała NR VIII-57-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
a) PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyzce-deficycie za okres od poczatku roku do 31.12.2010 r..pdf
    PDFKwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyzce-deficycie za okres od poczatku roku do 31.12.2011 r..pdf
b) PDFKwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2010 r..pdf
    PDFKwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2011 r..pdf
c) PDFKwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2010 r..pdf
    PDFKwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2011 r..pdf
d) PDFRoczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od poczatku roku do dnia 31.12.2010.pdf
    PDFRoczne sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od poczatku roku do dnia 31.12.2010.pdf
e) PDFRoczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od poczatku roku do dnia 31.12.2010.pdf
    PDFRoczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od poczatku roku do dnia 31.12.2011.pdf

 

Pyt  8.Czy weksel in blanco będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy?
Odp 8. Weksel in blanco będzie zawierał kontrasygnatę Skarbnika Gminy.

Pyt  9.Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing) w
następującym zakresie:
a)  aktualnie zobowiązanie (zadłużenie)
b)  termin ostatecznej spłaty
c)  harmonogram spłat obejmujących wysokość rat, terminów spłaty
d) przedmiotu finansowania objętych wykupem wierzytelności
Odp9. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu wierzytelności wymienionych w punkcie 9

Pyt 10. Czy Gmina udzieliła poręczeń lub gwarancji, jeśli tak to komu, do jakiej kwoty i na jaki okres
Odp10. Gmina nie udzieliła ani poręczeń , ani gwarancji

Pyt 11. Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia jst 2008-2009
Odp 11. PDFWskaźniki i relacja poziomu zadłużenia.pdf

Pyt 12. Czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu?
Odp12. Nie przewidujemy założenia takiego rachunku

Pyt 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do wysokości 200 % kwoty kredytu wraz z kontrasygnatą skarbnika obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej?
Odp13.Wyrażam zgodę na wystawienie oświadczenia, o którym mowa   w punkcie 13

Pyt 14, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku?
Odp14.Wyrazimy zgodę na zamieszczenie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego wg stopy obowiązującej w Banku
Pyt 15, Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcyy prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia, 27.08.2009 r. o finansach publicznych i czego dotyczył oraz kiedy się zakończył?
Odp15. Nie przeprowadzono programu naprawczeg

Pyt 16. Czy gmina posiada zaległe zobowiązania w bankach, jeżeli tak to proszę o podanie kwoty zaległości oraz okres.
Odp16. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach

Pyt 17.Czy na rachunkach gminy ciążą zajęcia egzekucyjne, jeżeli tak. to proszę podać kwoty zajęć.
Odp17. Na rachunkach gminy nie ciążą zajęcia egzekucyjne

Pyt 18. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone przez komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach?
Odp18. Wciągu ostatnich 36 miesięcy nie były przeprowadzane przez komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach

Pyt 19.  Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi
wykonawczemu reprezentującemu gminę?
Odp19.W ciągu ostatnich 2 lat nie podejmowano takiej uchwały

Pyt 20. Czy zamawiający wyraża zgodę aby odsetki liczone były za rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym przy założeniu że rok, liczy 365 dni?  
Odp 20.Tak wyrażamy zgodę, aby odsetki były liczone we wskazany sposób

Pyt 21. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartość, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).
Odp 21.Gmina posiada udziały w następujących instytucjach:
-         Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie – REGON 531622986 – wartość 2.177.000,00 zł – udział: 6,71%
Namysłowskie Centrum Zdrowia S. A. w Namysłowie – REGON – 160216463 - wartość 3.000,00 zł – udział: 0,47 %

Pyt 22. Czy na terenie gminy wystąpiły zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (wichury, powodzie), jakie mienie ucierpiało (prywatne lub inne) i jak gmina poradziła ,sobie ze skutkami ww. zniszczeń?
Odp 22. Na terenie gminy wystąpiły takie zniszczenia, ale nie na mieniu gminy, wywalone drzewa zostały uprzątnięte przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Pyt 23. Czy gmina posiada kredyty z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz jak przebiega ich wykorzystanie?
Odp 23. Tak, gmina posiada taki kredyt, jego wykorzystanie uzależnione jest od wykonanych prac przez wykonawcę planowana kwota to 438.836,98 zł, a wykorzystano 132.572,38 zł  
    
Pyt 24.  Który bank prowadzi rachunek budżetu gminy?
Odp 24. Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Oddział w Świerczowie
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bedna
rz
Pytanie 25           
Prośba o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.10.2012 r.
Odpowiedź 25
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 

Kolejne pytania i odpowiuedzi do pobrania w zaączonym pliku
DOCPytanie i odpowiedzi częsć dalsza.doc
PDFInformacja o krztałtowaniu się wieloletnie prognozy finansowejj.pdf