Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.

 

Świerczów,28.09.2012r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
 
Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów, 46-112 Świerczów,
ul. Brzeska 48, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-61-57, fax 077 419-61-70, e-mail:
 
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
 
1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swierczow.pl
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługa
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia przewiduje: zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
 
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 Usługi udzielania kredytów – 66113000-5
 
- planuje się uruchomienie kredytu w 2012 roku w dwóch transzach:
I transza – 160.000,00 zł, termin 30.10.2012 r.,
II transza – 236.000,00 zł, termin 10.11.2012 r.,
 
- kredyt będzie spłacany w okresie 5 lat w 21 ratach począwszy od 2013 roku następująco: 
I rata w kwocie      13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2013 r.,
II rata w kwocie   118.557,00 zł, z terminem spłaty 30.04.2013 r.,
III rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2013 r.,
IV rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2013 r.,
V rata w kwocie    13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2013 r.,
VI rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2014 r.,
VII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2014 r.,
VIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2014 r.,
IX rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2014 r.,
X rata w kwocie     13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2015 r.,
XI rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2015 r.,
XII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2015 r.,
XIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2015 r.
XIV rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2016 r.,
XV rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2016 r.,
XVI rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2016 r.,
XVII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2016 r.,
XVIII rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 31.03.2017 r.,
XIX rata w kwocie 13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.06.2017 r.,
XX rata w kwocie   13.872,00 zł, z terminem spłaty 30.09.2017 r.,
XXI rata w kwocie 13.875,00 zł, z terminem spłaty 31.12.2017 r.
 
 
 • odsetki zamawiający będzie spłacał kwartalnie;
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR ustaloną na okres 1 M  z dnia 25.09.2012 r. plus stałą marżę banku w okresie obowiązywania umowy;
 • cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia (zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu wydawania zaświadczeń i opinii oraz za ewentualne sporządzanie aneksów);
 • Gmina Świerczów nie zalega w płatnościach z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych;
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową;
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty kredytu, zostanie   przedłożona niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 • dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w zakresie:
  a) niewykorzystania w całości kwoty kredytu;
  b) zmiany terminu uruchomienia i wykorzystania kredytu;
 
 
Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ zostają załączone następujące dokumenty:
 
1. UCHWAŁA Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok - uchwała dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.swierczow.pl ,
2. UCHWAŁA Nr XIV/112/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.,
3. UCHWAŁA Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.,
4. UCHWAŁA Nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.,
5. ZARZĄDZENIE Nr 117 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 maja 2012 r.  w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
6. ZARZĄDZENIE Nr 121 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
7. UCHWAŁA Nr XII/92/2011Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
8. UCHWAŁA Nr XIV/113/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9. UCHWAŁA Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10. UCHWAŁA Nr 581/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.,
11. UCHWAŁA Nr 582/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.,
12. UCHWAŁA Nr 583/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów ,
13. UCHWAŁA Nr 36/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o   możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.,
14. UCHWAŁA Nr 37/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów,
15. UCHWAŁA Nr 185/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r.
16. UCHWAŁA Nr 275/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2012 r. nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.,
17. Skonsolidowany bilans Gminy Świerczów sporządzony na 31.12.2011 r.,
18.Informacja o kredytach, pożyczkach zaciągniętych przez gminę Świerczów,
19. Zestawienie przepływów pieniężnych wraz z prognozą co do sytuacji finansowej w okresie spłaty kredytu,
20. UCHWAŁA Nr 426/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku,
21. Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 ,
22. Sprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec  II kwartału 2012 roku,
23. Sprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec    II kwartału 2012 roku,
24. Sprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012,
25. Sprawozdanie Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012,
Dodatkowe sprawozdania finansowe są dostępne do wglądu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Świerczowie w pok.nr.11
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: IV kw.2012- 31.12.2017 r.
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
12 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia – nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.
13 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
14 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
15 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 15.
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 Inne dokumenty nie wymienione w pkt 14: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
16 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
20. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.swierczow.pl
21. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 6. Formularz jest bezpłatny.
22. Termin składania ofert: 10.10.2012 r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pokój nr 2.
23. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
24. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
25. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
26. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
27. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 28.09.2012 r.
28. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

                                                                                                             Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                                   Barbara Bednarz


Podstawowa dokumentacja przetargowa

DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc

DOCoświadczenia.doc

DOCFormularz oferty.doc


Dokumentacja finansowo - ksiegowa

1. UCHWAŁA Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XII/91/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. 
2.
UCHWAŁA Nr XIV/112/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r
3.
UCHWAŁA Nr XV/117/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia  26 kwietnia 2012 r.   w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
4.
UCHWAŁA Nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r.    w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.
5.
ZARZĄDZENIE  Nr 117 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 maja 2012 r.  w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
6.
ZARZĄDZENIE Nr 121 /2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu
7.
UCHWAŁA Nr XII/92/2011Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
8.
UCHWAŁA Nr XIV/113/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 15 marca 2012 r.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
9.
UCHWAŁA Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 12 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
10.
UCHWAŁA Nr 581/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r
11.
UCHWAŁA Nr 582/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o  możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.
12.
UCHWAŁA Nr 583/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały   w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Świerczów
13.
UCHWAŁA Nr 36/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o   możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.
14.
UCHWAŁA Nr 37/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów
15.
UCHWAŁA Nr 185/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów  za 2011 r.
16. PDFUCHWAŁA Nr 275-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2012 r nt opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2011 r.pdf
17.
Skonsolidowany bilans Gminy Świerczów sporządzony na 31.12.2011 r 
18. PDFInformacja o kredytach, pożyczkach zaciagniętych przez gminę Świerczów.pdf
19.  PDFZestawienie przepływów pieniężnych wraz z prognozą co do sytuacji finansowej w okresie spłaty kredytu.pdf
20. PDFUCHWAŁA Nr 426-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.pdf
21. PDFSprawozdanie Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012.pdf
22. PDFSprawozdanie Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec.pdf
23. PDFSprawozdanie Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.pdf jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
24. PDFSprawozdanie Rb-27S miesięczne sprawozdanie.pdf z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
25. PDFSprawozdanie Rb-28S.pdf  miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  28-09-2012 15:12
  przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl