Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2

Pytanie 1. Proszę podać kolor warstwy wierzchniej poliuretanu.
Odpowiedź 1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym. Linie boiska do koszykówki w kolorze białym, linie boiska do siatkówki w kolorze żółtym.
 

Pytanie 2. W dokumentacji projektowej zamieszczone są badania gruntu wykonane przez uprawnionego geologa gdzie stwierdza on występowanie nasypów niebudowlanych do głębokości 0,8 – 1,1 m, natomiast w dokumentacji projektowej i przedmiarach są zapisy o usunięciu warstwy humusu odp. dla:
- boiska do piłki nożnej – 80 cm
- boiska wielofunkcyjnego – 50 cm
- miejsc utwardzonych – 50 cm
- budynku szatni – 30 cm.
Proszę o poprawienie wszystkich analogicznych pozycji w przedmiarach dostosowując je do stanu rzeczywistego.
Odpowiedź 2.             
a)      Grunty nasypowe (nie budowlane) pod boiskiem do piłki nożnej zalegają na głębokość 80cm. W pozycji 105 przedmiaru uwzględniono usunięcie warstwy 80cm gruntów nie budowlanych.
b)      Grunty nasypowe pod boiskiem wielofunkcyjnym zalegają na głębokość 110cm. W związku z tym w pozycji 120 przedmiaru należy przyjąć wywiezienie 19,10*32,10*1,1=653,41m3 gruntów nie budowlanych.
c)      Grunty nasypowe pod budynkiem szatniowym zalegają na głębokości 1,1m. W pozycji nr 2 przedmiaru przyjęto usunięcie warstwy humusu o grubości 30cm. Ponadto w pozycji nr 3 przedmiaru przewidziano wykonanie wykopów liniowych pod fundamenty do głębokości zalegania gruntów nasypowych tak aby budynek posadowiony był na gruntach nośnych. Pozostałą warstwę gruntów nasypowych pod budynkiem należy zagęścić, a następnie wykonać na tak przygotowanym podłożu warstwy pod posadzki betonowe zgodnie z projektem budowlanym.
d)     Grunty nie budowlane w miejscu wykonywania terenów utwardzonych zalegają do głębokości 0,8-1,1m ppt. W pozycji 132 przedmiaru przyjęto wywiezienie warstwy 40cm gruntów nasypowych. Pozostałą warstwę gruntów nasypowych należy zagęścić i na tak przygotowanej nawierzchni wykonać warstwy podbudowy terenów utwardzonych zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.
 
Pytanie 3. Proszę o sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia czy wystarczającym będzie przedstawienie referencji na dwa obiekty typu ORLIK z boiskami z trawy i poliuretanu o wartości wykonania powyżej 550 000,00 zł brutto każda z nich.
Odpowiedź 3. Według rozdziału 5, ust. 1, pkt 6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Pytanie 4.
Jaki rodzaj granulatu należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy zakładając że: ,,(wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.)”?
Odpowiedź 4.
Informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu ORLIK 2012 oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określenie przez zamawiającego konkretnego wypełnienia trawy syntetycznej mogło by wpłynąć na ograniczenie konkurencji i w związku z tym było by nie zgodne z art. 38 ust. 4 ustawy PZP.
W związku z powyższym zamawiający nie określa materiału z jakiego należy wykonać wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej, a jedynie zgodnie z zapisami SIWZ strona 12 pkt 2 określa jakie dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej są wymagane.
 
 Pytanie 5.
Zgodnie z Projektem Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobaty lub Rekomendacji technicznej ITB. Wymaganie aprobaty ITB nie jest w jakimkolwiek stopniu uzasadnione oraz jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Rekomendacja ITB lub Aprobata ITB jest dokumentem dobrowolnym wydanym na wniosek producenta w związku z powyższym nie mogą być wymagane przez Zamawiającego. Proszę o usunięcie tego wymogu. 
Odpowiedź 5.
W pytaniu nie określone do czego zgodnie z Projektem jest wymagana aprobata techniczna lub Rekomendacja techniczna ITB. W Projekcie oraz SIWZ określono jakie m.in. są wymagane dokumenty:
-    dla nawierzchni z sztucznej trawy:
 Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego labolatorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny
-    dla nawierzchni poliuretanowej
Certyfikat lub deklaracja zgodność z normą PN-EN 14877:2008,lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny 
W związku z w/w punktami Zamawiający nie wymaga przedstawienia Aprobaty technicznej lub Rekomendacji technicznej ITB, a jedynie daje możliwość wyboru w/w dokumentów. Powyższy zapis jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Sportu dla programu Orlik 2012 oraz z typową SIWZ.
 
 Pytanie 6.
Zgodnie z Projektem Zamawiający wymaga przedstawienia kart technicznych nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej w oryginale. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie załączenie kserokopii obu kart poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź 6.
 Zgodnie z zapisami SIWZ oraz Projektem (w części dotyczącej wymaganych dokumentów dla nawierzchni) dla nawierzchni poliuretanowej oraz z trawy syntetycznej jest wymagana karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. W projekcie w punkcie dotyczącym „wymagań wykonania prac nawierzchniowych” błędnie wpisano, iż wymagana jest karta techniczna w oryginale.
 
 Pytanie  7.
Zgodnie z Projektem Zamawiający wymaga przedłożenia próbki nawierzchni poliuretanowej wielkości 50x50 cm. Zapis ten jest niezgodny z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, który wyraźnie mówi, że:
„Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:
 1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lubrekomendacja techniczna ITB, lubwyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d)Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
 Prosimy o skreślenie tego zapisu.
Odpowiedź 7.
W punkcie dotyczącym „wymagań wykonania prac nawierzchniowych” wspólnym dla obu nawierzchni określono:
„Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 50x50cm.”.
Informujemy, iż zapis ten dotyczy tylko i wyłącznie nawierzchni z trawy syntetycznej co jest zgodne z zapisami SIWZ.
 
                                                                                                                       Z poważaniem 
 
Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz
 
Metryczka
 • opublikowano:
  25-07-2012 12:42
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  31-07-2012 08:43
  przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl