Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń
Pyt. 1 Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Odp.1 TAK
Pyt. 2 Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości stanowiącej 200% kwoty kredytu ? Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.
Odp. 2 TAK
Pyt. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytowej stawki bazowej WIBOR 1M liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie  do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca ?
Odp. 3 TAK
Pyt. 4 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
Odp. 4 31.10.2012 r.


Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Pyt. 5 Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
Odp. 5 NIE
Pyt. 6 Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odp. 6 NIE
Pyt. 7 Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odp. 7 NIE
Pyt. 8 Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
Odp. 8 NIE
Pyt. 9 Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
Odp. 9 NIE
Pyt. 10 Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odp. 10 NIE
Pyt. 11 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
            a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 
            b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
            c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
            d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):
            e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):
Odp. 11
           a) 5204
           b) 0
           c) 0
           d) 959
           e) 0


Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)
Pyt. 12 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
           a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):
           b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
           c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
           d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
Odp. 12
           a) 2813
           b) 2289
           c) 0
           d) 0
Pyt. 13 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odp. 13 0


Pytania dotyczące podmiotów powiązanych
Pyt. 14 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:
           a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
           b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?
           c) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):
           d) Prosimy o podanie okresu kredytowania
           e) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):
           f) Prosimy o podanie okresu poręczenia
           g) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
           h) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
           i) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
Odp. 14
          a) 0
          b) 0
          c) 0
          d) 0
          e) 0
          f) 0
         g) 0
         h) 0
          i) 0
Pyt. 15 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
Odp. 15 NIE
Pyt. 16 Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
Odp. 16 0
Pyt. 17 Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
Odp. 17 0


Pozostałe pytania
Pyt. 18 Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności ?
Odp. 18 Nie
Pyt. 19 Czy odsetki od kredytu będą płatne kwartalnie w terminach płatności rat kapitałowych ?
Odp. 19 Tak
Pyt. 20 Jeżeli termin płatności kapitału i odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to czy można przyjąć, że spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie ?
Odp. 20 Tak
Pyt. 21 Czy do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty ?
Odp.21 Tak
Pyt. 22 Na jakiej podstawie założono znaczny wzrost dochodów majątkowych w 2012r. (kwota 3.762 tys. zł) i 2013r. (959 tys. zł) w stosunku do roku 2011 (kwota 57 tys. zł) ?
Odp. Założono dochód ze sprzedaży mienia nieruchomości
Pyt. 23 W latach 2012 i 2013 uwzględniono wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 i 170 ust. 3 ufp. Prosimy o przedstawienie umów, z których wynikają założone kwoty wyłączeń.
Odp. 23
1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00005-6921-UM0800049/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 24 lutego 2010 r.
2. Umowa o przyznanie pomocy nr 00006-6922-UM0800067/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 29 września 2011 r.
3. Umowa o dofinansowanie nr 00003-6173-SW0800004/11/12 z dnia 20 lutego 2012 r. w Opolu w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Pyt. 24 Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów
        a) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
        b) Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy
        c) Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy 
Odp. 24

             a) PDFZaswiadczenie o nadaniu numeru Regon.pdf
          b) PDFZaswiadczenie o wyborze Wójta Gminy.pdf 
          c) PDFUchwała o powołaniu Skarbnika Gminy.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2012 10:04
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl