Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa

Pytania

Dotyczy przedmiaru na roboty budowlane :

1.      Dział nr 2. W poz. 39 i 40. przedmiaru zostało ujęte wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych. Brakuje natomiast wykonania systemowego rusztu stalowego pod te płyty w ilości 219.794m2 wg KNR 2-02 2007-04. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
2.      Dział nr 2. W pozycji 43. ujęto obudowę kanałów wentylacyjnych płytami g-k. Proszę o wyjaśnienie, czy obudowa ta ma być wykonana z płyt ognioodpornych GKF ?
3.      Dział nr 2. W poz. 61. ujęto wykonanie tynków ścian części nowo dobudowanej budynku. Brakuje natomiast pozycji dotyczącej wykonania tynków na stropie w ilości 45,738m2. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
4.      Dział nr 2. W poz. 69 ujęto licowanie ścian płytkami. Brakuje natomiast pozycji dotyczącej wykończenia płytek listwami z PCV. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
5.      Dział nr 3. W poz. 76 i 78 ujęto wykonanie posadzek z płytek gresowych. Nie ujęto natomiast wykonania cokolików z płytek oraz wykończenia cokolików listwami z PCV. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
6.      Dział nr 3. W poz. 79 ujęto wykonanie posadzki z deszczółek. Nie ujęto natomiast lakierowania tej posadzki oraz listwy maskującej pomiędzy parkietem a płytkami. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
7.      Dział nr 3. W poz. 81 ujęto wykonanie posadzek z wykładziny PCV. Nie ujęto natomiast wykonania cokolików z wykładziny PCV (np. poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę). Nie ujęto również zgrzewania wykładziny. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru oraz podanie parametrów wykładziny.
8.      Dział nr 3. W przedmiarze nie ujęto remontu schodów wewnętrznych – okładzin balustrad, kraty stalowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
9.      Dział nr 4. W poz. 85 ujęto wykonanie łacenia dachu. Nie ujęto natomiast nabicia kontrłat oraz montażu folii wstępnego krycia . Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
10. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu elementów drewnianej więźby dachowej, tj. słupów, mieczy oraz podwalin pod słupy. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
11. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących rozebrania starych rynien, rur spustowych oraz opierzeń z blachy stalowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
12. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu rynien. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
13. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu rur spustowych. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
14. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu obróbek z blachy powlekanej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
15. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących remontu dachu nad częścią piętrową budynku – montaż styropapu, belek krawędziowych, opierzeń, pokrycie papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową, montaż rynien i rur spustowych itp. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
16. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących remontu pozostałych części dachu – nad pomieszczeniami OSP i wieżą. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
17. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania ocieplenia styropianen gr.12cm ściany zewnętrznej piętra w przestrzeni stropodachu (widoczne na przekroju A-A). Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
18. Dział nr 4. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania podbitki dachowej. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
19. Dział nr 4. W poz. 94 i 95. przedmiaru nie zgadza się ilość materiału dostarczanego z ilością montowaną (173,8 kg – dostawa, 435kg – montaż). Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
20. Dział nr 7. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie okna występujące w zestawieniu stolarki należy ująć w wycenie (niezgodność zestawienia i przedmiaru z opisem technicznym pkt 7.7.).
21. Dział nr 7. W poz. od 109 do 112 ujęto drzwi zewnętrzne. Proszę o wskazanie materiału, z jakiego mają być one wykonane.
22. Dział nr 7. Proszę o określenie, z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne – PCV czy aluminium (niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami).
23. Dział nr 7. Proszę o określenie, z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne przeszklone szybami bezpiecznymi (sugerujemy aluminium), ponieważ typowe drzwi płytowe nie posiadają przeszkleń z szyb bezpiecznych.
24. Dział nr 7. Nie ujęto w przedmiarze wszystkich drzwi zewnętrznych występujących w zestawieniu stolarki. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
25. Dział nr 7. Proszę o określenie, czy ścianki działowe z drzwiami w pomieszczeniach W.C., wydzielające kabiny ustępowe, mają być wykonane jako systemowe sanitarne z płyt HPL.
26. Dział nr 11. Poz.141. Czy w wycenie tej pozycji należy ująć wykonanie posadzki w garażu OSP boks 1? Czy posadzka ta ma być zbrojona? Brak obramienia z kątownika wokół widocznego na rzucie kanału. Proszę podać sposób wykończenia powierzchni posadzki. Co z posadzką w boksie 2 garażu oraz pom.1.22 ?
Dotyczy SIWZ :
27. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa”, natomiast w SIWZ oraz załączonych przedmiarach nie występuje żadna pozycja dotycząca wyposażenia. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
28. Czy w wyposażeniu świetlicy nie ujmować również montażu gaśnic oraz tabliczek informacyjnych typu „wyjście ewakuacyjne”, strzałki kierunkowe, oznaczenia gaśnic it


29  
SIWZ – rozdz. 14 pkt 4 tiret pierwszy – wnosimy o wykreślenie z SIWZ wymogu przekazania Zamawiającemu umów z podwykonawcami przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia. Wymóg ten nie znajduje prawnego uzasadnienia, co jest regulowane normą prawną art. 6471 § 2 KC.
30. Wzór umowy - § 8 ust.1 – w ocenie wykonawcy wymóg z mocy którego suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70% kwoty wynagrodzenia umownego nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, w szczególności że zgodnie z postanowieniem § 15 wykonawca ma obowiązek ustanowienia gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie odpowiadającej 5% kwoty wynagrodzenia umownego. W niektórych postępowaniach prowadzonych w analogicznym trybie co przedmiotowe zdarza się iż zamawiający przyjmuje iż faktura końcowa wystawiona będzie w kwocie odpowiadającej 10-15% kwoty wynagrodzenia. Wnosimy zatem o zmianę zapisu ustalając kwotę wynagrodzenia objętego fakturą końcowa w wymiarze 10% kwoty wynagrodzenia
31. Wzór umowy – § 9 ust.1 w związku z § 2 ust.1 – w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, wymóg opracowania kosztorysu powykonawczego nie znajduje uzasadnienia szczególnie że do oferty wykonawca nie jest zobowiązany załączyć kosztorys. Wnosimy zatem o wykreślenie tego wymogu z wzoru umowy

Dotyczy przedmiaru na roboty budowlane :
32. Dział nr 9 – roboty drogowe. W przedmiarze nie zostały ujęte do wykonania opaski, np. z kostki betonowej, wokół budynku. Proszę o wyjaśnienie.
Dotyczy przedmiaru na roboty sanitarne :
Instalacja C.O.
33. Brak rur przyłączeniowych do grzejników, czy należy je wycenić i w jakiej ilości.
34. Brak zaworów grzejnikowych z termostatami, czy należy je wycenić i w jakiej ilości.
35. Brak odcięć powrotnych do grzejników, czy należy je wycenić i w jakiej ilości.
36. Brak próby szczelności, czy należy ją wyceniać.
37. Brak malowania rur, czy należy je wycenić i w jakiej ilości.
38. Brak przekuć do instalacji CO, czy należy je wycenić i w jakiej ilości.
39. Całkowity brak podłączenia zasobnika ciepłej wody włączenie z pompą, rurami i automatyką zasobnika oraz zaworami odcinającymi, czy należy je wycenić i w jakiej ilości, proszę również i podanie typu pompy i automatyki.
 
Instalacja wodociągowa
40. W projekcie i kosztorysie przyjęto rury na cyrkulacje C.W.U a nie przyjęto pompy cyrkulacyjnej wraz z automatyką, jeśli ma być wyceniania proszę o podanie typu pompy i rodzaju jej sterowania.
41. W instalacji wodociągowej nie przyjęto bruzd i przekuć przez ścianę oraz ich zamurowania, jeśli mają być takie wykonane proszę o podanie dokładnej ilości
 
Instalacji kanalizacji sanitarnej
42. W kosztorysie przyjęto układanie rur PCV w gotowym wykopie oraz podsypkę a nie przyjęto wykopu oraz zasypania rur proszę o podanie dokładnej ilości.
 
Instalacja wentylacji
43. Do instalacji wentylacyjnej zgodnie z opisem nie przyjęto w kosztorysie agregatu zewnętrznego do chłodnicy freonowej proszę o podanie czy należy go wycenić jak i również proszę o podanie typu tego urządzenia.
44. W opisie technicznym podaję się, że należy wygłuszyć pomieszczenia za pomocą płyt tłumiących a z dokumentacji wynika, że centrala znajduję się na dachu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
45. Przewody wentylacyjne od centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku aż do budynku powinny być zaizolowane w kosztorysie brak o tym mowy proszę o podanie dokładnej grubości izolacji, jaki i ilości m2 tej, że izolacji.
46. W projekcie technicznym nie ma podanych przekrojów kanałów instalacji wentylacyjnej. Proszę o podanie ich z uwagi na to, że jest to niezbędne do wyceny instalacji.
 
47. W opisie technicznym instalacji sanitarnych jest mowa o odprowadzeniu wód opadowych do gruntu za pomocą studzienek chłonnych, ani w kosztorysie, ani w dokumentacji nie ma takiego rozwiązania. Czy należy je wycenić?
          
        Dotyczy przedmiaru na roboty elektryczne :
48. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących montażu opraw oświetlenia zewnętrznego ( 2 sztuki ) montowanych na elewacji budynku. Proszę o wyjaśnienie
49. Poz. 6,7. obejmuje montaż przewodów w ilościach 2x30 metrów. Proszę wskazać pomieszczenia, w których ma być wymieniona tak mała ilość przewodów lub zwiększyć ilość przewodów. Proszę podać ilość przewodów YDY 3x1,5 i YDY 3x2,5 do wymiany.
50. Dla poz. 6,7,8,9. brakuje bruzdowania.
51. Poz. 16. dla przycisków p.poż. brakuje przewodów. Proszę podać ilość przewodów i ich rodzaj.
52. W poz. 18. kosztorysu - 16 sztuk, a w dokumentacji 18. Proszę podać prawidłową ilość opraw do montażu.
53. W poz. 22 kosztorysu - ilość opraw 15, a w dokumentacji 33. Proszę podać prawidłową ilość opraw do montażu
 

Odpowiedzi

 

Ad.1 Ująć ruszt z profili Cd 50 w ilości 2,5 m/m² sufitu,
Ad.2 Płyty zwykłe GKB 12,5mm,
Ad.3 Ująć tynk sufitów 45,738 m²,
Ad.4 Bez wykończenia listwami,
Ad.5 Poz. 76 cokolik wys. 15 cm (16,03 +10,05)x2=52,16 mb , poz. 78 cokolik w pom. nr 1.1 wys. 15 cm 14,60 m,
Ad.6 Zamiast listwy maskującej ujęto listwę przyścienną przy parkiecie ,lakierowanie parkietu 72,782 m²,
Ad.7 Wykładzina rulonowa PCV , listwy przyścienne PCV 53,35 m,
Ad.8 Schody bez zmian,
Ad.9 Folia występuje na dociepleniu stropu ,kontrłaty pod blachę na wiązarach zbędne,
Ad.10 Ująć : podwaliny 0,14x014 x,15x6 = 0,1764 m³
                       słupki 0,14x014(1,4x2+0,95x2+0,65x2)=0,1176 m³,
                       miecze 0,12x0,12x1,0 x6=0,0864 m³,
Ad.11 Rozebranie rynien 27.82+15,32x2=58,46 m ,rury spustowe 3,9x2+3,5+2,2=13,5 mb ,obróbki (27,82+15,32x2)x0,3=17,538 m²,
Ad.12 Montaż rynien ? 15 15,5+13,35+15,4x2 =59,65 m,
Ad.13 Montaż rur spustowych ? 12   3,9x2+3,6 +2,2x2 = 15,8 m,
Ad.14 Ująć obróbki pasów nadrynnowych 58,5 m ,gzymsów i murów ogniowych 26,35 m,
Ad.15 Ująć styropapę 14,85x7,25 = 100,66 m²,
Ad.16 OSP dach - ująć jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną 8,25x16,77 + 3,15x3,53
1,5x7,30= 160,41 m²,
Ad.17 Przyklejenie styropianu grub 12 cm z zaciągnięciem klejem bez wyprawy 16,6x1,45=24,07 m²,
Ad.18 Podbitka w części socjalnej (0,4+0,2)x13,35=8,01 m²,
Ad.19 Przyjąć dostawę i montaż konstrukcji 316 kg,
Ad.20 Zgodnie z zestawieniem stolarki,
Ad.21 Poz.109 i poz.112 drzwi drewniane wzmocnione,
Ad.22 j.w.
Ad.23 Mogą być aluminiowe kolor biały,
Ad.24 Ująć drzwi zewnętrzne wzmocnione 90x200 szt. 3,
Ad.25 System HPL,
Ad.26 OSP - wnętrze wyłączone z zakresu.

 
UWAGA.
W poz. 102 i 103 kosztorysu rozszerzyć powierzchnię docieplanych ścian o ściany remizy OSP 94,81 m²  ( bez wspinalni)
Dotyczy SIWZ:
Ad.27 Wyposażenie świetlicy nie obejmuje przedmiotowego przetargu,
Ad.28   Gaśnice i tabliczki informacyjne ująć w wycenie.
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

Ad. 29 Zapis art. 14 pkt 4 SIWZ nie jest sprzeczny z unormowaniami art. 647¹ § 2 KC, który nakreśla obowiązek przedłożenia przez wykonawcę umów z podwykonawcą dla inwestora i nakreśla termin, w którym inwestor winien się wypowiedzieć co do przedmiotu umowy (zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia). Przedmiotowy przepis nie normuje w jakim czasie dana umowa ma być przedstawiona inwestorowi.
            Zatem zapis art. 14 pkt 4 SIWZ precyzujący ten termin nie narusza aktualnie obowiązującego prawa.
 
Ad. 30   Zapis pozostaje bez zmian.
 
Ad. 31   Zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który na etapie składania wniosku o płatność wymaga przedłożenia kosztorysu powykonawczego (różnicowego). W związku z powyższym zapis pozostaje bez zmian i wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania powyższego kosztorysu.
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                     Barbara Bednarz

 
Dotyczy przedmiaru na roboty budowlane :
Ad. 32 Należy ująć 28 mb od strony boiska do koszykówki.
Instalacja C.O.
Ad. 33 Rury przyłączne dn 15 przyjęto razem w pozycji nr 66 z uwagi na montaż grzejników zintegrowanych
Należy przyłączyć 13 grzejników zintegrowanych z wkładką zaworową z podejściem dolnym z zaworami odcinającymi imbusowymi.
 
Ad. 34 Zawory w grzejnikach zintegrowanych są zamawiane w komplecie z grzejnikiem, dodatkowo w materiale do zestawienia w poz 67 jest zapis: grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń zintegrowane z zaworami oraz podejściem z zaworami imbusowymi - dotyczący wszystkich 13 grzejników . Zawór z głowicą termostatyczną jest integralną całością.
Należy zamontować grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi nie pozbawionymi głowic termostatycznych w ilości 13 szt.
 
Ad. 35 Zawory w grzejnikach zintegrowanych są zamawiane w komplecie, dodatkowo w materiale do zestawienia w poz 67 jest zapis: grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń zintegrowane z zaworami oraz podejściem z zaworami imbusowymi - dotyczący wszystkich 13 grzejników. 
Należy zamontować grzejniki zintegrowane z podejściem dolnym z zaworami imbusowymi odcinającymi w ilości 13szt.
 
Ad. 36 Należy wykonać próbę szczelności na zimno i gorąco.
 
Ad. 37 Rury należy pomalować zabezpieczyć minią obmiar w metrach bieżących wg poz 64 , 65 , 66, rury ułożone będą w izolacji pod posadzką.
 
Ad. 38 Należy przyjąć 8 przekuć do przełożenia rur przez przegrody, z uwagi na przebudowę budynku należy wykonać wg potrzeb.
 
Ad. 39 Zasilanie instalacji c.o. jest za pomocą istniejącego przyłącza zdalnie. Montaż zasobnika został wyceniony jako komplet. W skład kompletu należy przewidzieć montaż wszystkich elementów i osprzętu wymaganych do prawidłowej pracy zasobnika w szczególności :
·         zasobnik 200ltr z dodatkową grzałką elektryczną 2kW z izolacją termiczną,
·          zawory odcinające na zasilaniu i powrocie , zawory odcinające na wodzie zimnej ciepłej i cyrkulacji,
·          pompę cyrkulacji termiczną np. Wilo Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 lub równoważną
·         oraz zawór termostatyczny o bezpośrednim działaniu odcinający zasilanie po osiągnięciu temperatury wody w zasobniku 60oC.
·         Zabezpieczenie zasobnika w postaci zaworu bezpieczeństwa dn 15, plus dodatkowo naczynie wzbiorcze np. refix DD 8 ltr .
Instalacja wodociągowa
Ad. 40 Wg pkt 7.
 
Ad. 41 Należy przyjąć 6 przekuć do przełożenia rur przez przegrody, oraz 18mb bruzd na podejściu rur pod urządzenia , z uwagi na przebudowę budynku należy wykonać wg potrzeb.
Instalacji kanalizacji sanitarnej
Ad. 42 Należy przyjąć wykopanie i zasypanie rur kanalizacyjnych w ilości 6,5m3
Instalacja wentylacji
Ad. 43 Centrala wentylacyjna jest zamawiana w komplecie, dodatkowo w pozycji materiał do zestawienia w poz 49 jest zapis: centrala nawiewno wywiewna z automatyką z chłodzeniem. Zwraca się uwagę na montaż centrali wentylacyjnej w termicznym wykonaniu dachowym. VS-30-R-SS/RHC/SS przykładowa centrala w załączeniu. Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem o mocy 8 kW oraz agregat chłodniczy zewnętrzny np. ERQ100AV1 z inverterem firmy Daikin lub równoważne
 
Ad. 44 Centrala znajduje się na dachu, zapis o zastosowaniu płyt tłumiących jest nieaktualny.
 
Ad. 45 Należy przyjąć jak w punkcie nr 56 w ilości 20m2 , Izolacja o grubości 80 mm matami z wełny mineralnej o gęstości 36 kg/m3, z płaszczem z blachy ocynkowanej.
Ad. 46 Domiary przekrojów przewodów wg załączonego rys nr W1
PDFZałacznik rys - W1.pdf
Ad. 47 W opisie nastąpił błąd pisarski. Nie trzeba wyceniać studzienek chłonnych. Wody opadowe odprowadzone są na teren powierzchniowo.
Dotyczy przedmiaru na roboty elektryczne :
Ad. 48 Należy ująć montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (2 sztuki) montowanych na elewacji budynku.
Ad. 49 Poz. 6 YDY 3x1,5 mb 175
Poz. 7 YDY 3x2,5 mb 120
Poz. 8 YDY 5x2,5 mb 35
Poz. 9 YDY 5x4 mb 20
Ad. 50 Przyjąć odpowiednio do długości przewodów
Ad. 51 Poz. 16 , przycisk p.poż 1 szt , przewód 15 mb YDY 3x1,5.
Ad. 52 Montaż opraw 18 szt w poz. 18.
Ad. 53 Poz. 22 do montażu 33 oprawy.

 Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                     Barbara Bednarz