Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l

 

Świerczów 03.01.2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 
46-112 Świerczów     tel./077/419-61-79
 
O G Ł A S Z A
Przetarg nieograniczony na :
„Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do   50 000 l”
 
1. Nazwa i adres zamawiającego
     Gmina Świerczów reprezentowana przez Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 
2. Tryb zamówienia
     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
 
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.
 
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”
 
Podstawowe parametry oleju opałowego
   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki do 0,3%
 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
 
6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia   do dnia 30 .04. 2012 r.
 
7.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
7.1 Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz   177 z póź.zm)
   7.2. Spełnienie warunków określonych w art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:            
         a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli 
              przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
         b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
              a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia                      
         c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie      
             zamówienia
     7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
              prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt. 7.2
             
8. Informacja dotycząca wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie   
 wadium w wysokości : 3000 PLN ( słownie: trzy tysiące PLN)
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2,
do dnia 11.01.2012r do godz. 1000
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2012r o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79 pok. Nr 6 U. G. Świerczów
 
11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych   03.01.2012r.
 
  Wójt Gminy
Barbara Bednarz
Metryczka
  • opublikowano:
    03-01-2012 12:49
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl