Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2009/03/16

 

 

Świerczów 16.03.2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

tel./077/419-61-79

 

O G Ł A S Z A

 Przetarg nieograniczony na :

Przebudowa z rozbudową świetlicy we wsi Miodary”.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 2. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniawww.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

4. 1 Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.” Przebudowa z rozbudową  świetlicy we wsi Miodary”.

  Wspólny słownik zamówień: 45.21.0000-2

 Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w załączonych przedmiarach   robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający  żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.

4.2 W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami   prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając  bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne. Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania zamówienia 01.06.2009r.- 31.10.2009r.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa­runków:

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7.1. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

 7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

7.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny   a także dysponują osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia

7.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

7.2. W przypadku kiedy o udzielenie zamówienia ubiegają się wspólnie wykonawcy  ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego

7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt.6 i dokumentów pkt.10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.Informacja dotycząca wadium

1 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie

 wadium w wysokości :  3500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset PLN)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów w pok. Nr2, do dnia 09.04.2009r. do godz. 1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2009 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał Hnat tel. 077 419-61-79 pok. Nr 5 U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski 

 

 

DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
DOCOferta.doc
DOCFormularz oświadczenia.doc
DOCProjekt umowy.doc
PDFPrzedmiar robót.pdf


Pytania i odpowiedzi\


Pyt 1.Poz. 1.15 przedmiaru robót: proszę o podanie dokładnych parametrów drzwi aluminiowych (czy to są drzwi zewnętrzne czy  wewnętrzne, czy mają być ocieplone) z uwzględnieniem podziału skrzydeł, rodzaju szkła i koloru drzwi (najlepiej ich rys.);             
Odp 1.Poz.1.15 ujęta w przedmiarze robót dotyczy wewnętrznych drzwi aluminiowych pełnych nieocieplanych przy czym jedno ze skrzydeł winno być szerokości 90 cm i otwierać się z pomieszczenia świetlicy do przedsionka. Kolor brązowy.

Pyt 2.Poz. 1.16 i 4.5 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów wykładziny jaka ma być użyta na stopniach;
Odp 2.Poz 1.16 i 4.5 - winna być użyta wykładzina obiektowa, przykładowo Tarket z warstwą ścieralną min. 2 mm

Pyt 3 Poz. 11.20 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów wykładziny jaka ma być użyta na posadzce w dobudowywanym wejściu bocznym;
Odp 3.Poz.11.20 - winna być użyta wykładzina obiektowa, przykładowo Tarket z warstwą ścieralną min. 2 mm

Pyt 4 Poz. 1.14 i 2.7 przedmiaru robót: o jaki rodzaj skrzydeł drzwiowych chodzi (jaka płyta i jaki kolor);
Odp 4.Poz.1.14 i 2.7 , typowe skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone koloru brąz.

Pyt 5.Poz. 3.14, 4.4 i 5.1 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów jakie muszą spełniać panele podłogowe a w szczególności te w świetlicy i na scenie;
Odp 5.Poz.3.14, 4.4 i 5.1- panele podłogowe o klasie ścieralności 4

Pyt 6.Poz. 7.10 przedmiaru robót: jaki rodzaj i kolor tynku strukturalnego ma być zastosowany;
Odp 6.Poz. 7.10 rodzaj tynku strukturalnego "baranek" w kolorze zieleni

Pyt 7.Poz. 10.20 i 11.22 przedmiaru robót: proszę o sprecyzowanie czy drzwi z PCV mają być ocieplone czy nie i jaką mają mieć kolorystykę;
Odp 7.Poz.10.20 - drzwi wewnętrzne nieocieplane koloru brąz.Poz.11.23 - drzwi wewnętrzne nieocieplane koloru brąz drzwi zewnętrzne ocieplane , brązowe

Pyt 8.Poz. 10.19 i 11.23 przedmiaru robót: proszę o podanie koloru okien (czy mają być w brązie jak reszta okien w budynku);
Odp 8.Poz. 10.19 i 11.23 - okna w kolorze brązu

Pyt 9.Poz. 8.11 przedmiaru robót: o jaki rodzaj ogrodzenia chodzi, proszę o podanie dokładnego typu lub rys. jednego pola tego ogrodzenia;
Odp 9.Poz.8.11 - przęsła ogrodzeniowe z ramki kątownikowej 40x40 mm wypełnione prętami o wym. 2.50x 120 cm Wzór jak w części istniejącego ogrodzenia.

Pyt 10.Poz. 4.3 przedmiaru robót: czy chodzi o drewnianą ościeżnicę czy tylko o opaskę drewnianą;
Odp 10.Poz.4.3 - montaż drewnianej ościeżnicy drzwiowej.

Pyt 11.Poz. 4.1 i 11.29 przedmiaru robót: czy płyty gipsowo – kartonowe mają być zwykłe czy ognioochronne;
Odp 11.Poz.4.1 i 11.29- płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne.

Pyt 12.Poz. 6.4 przedmiaru robót: proszę o podanie grubości wełny mineralnej
Odp 12.Poz.6.4 - grubość wełny 15 cm

Pyt 13.Poz. 11.45 przedmiaru robót: jak ma wyglądać balustrada (najlepszy byłby jej rysunek);
Odp 13.Poz. 11.45 - typowa balustrada metalowa z pochwytem obciągniętym PCV zamocowana do podstopnia i ścianki.

Pyt 14.Poz. 11.55 przedmiaru robót: proszę o sprecyzowanie jaka skrzynka ma być zamontowana gdyż nie ma jej opisu (najlepszy byłby jej rysunek);
Odp 14.Poz.11.55 -typ RBP 3x6 do 380V

Pyt 15.Poz. 10.25 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów jakie powinien posiadać podgrzewacz wody o poj. 200 dm3;
Odp 15.Poz. 10.25 - bojler elektryczny 200 l

Pyt 16.Poz. 2.19 i 10.18 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów jakie muszą mieć płytki ścienne, chodzi o klasę ścieralności, bądź inne istotne parametry;
Odp 16.Poz. 2.19, 10.18 płytki ścienne glazurowane

Pyt 17.Poz. 1.10, 2.16, 3.12 i 10.13 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów jakie muszą mieć płytki podłogowe, chodzi o klasę ścieralności, bądź inne istotne parametry;
Odp 17.Poz. 1.10,2.16,3.12, 10.13 - płytki podłogowe gresowe antypoślizgowe kl.9-13,odporność na ścieranie kI. 4-5

Pyt 18.Poz. 11.39 przedmiaru robót: proszę o podanie parametrów jakie muszą mieć płytki na schody i podest, chodzi o klasę ścieralności bądź inne istotne parametry, a w szczególności czy są to płytki zewnętrzne i czy muszą być mrozoodporne;
Odp 18.Poz.11.39 - płytki podłogowe gresowe antypoślizgowe k1..9-13,odporność na ścieranie kI. 4-5

Pyt 19.Poz. 2.43, 3.19, 4.15, 5.9, 11.56 i11.57 przedmiaru robót: proszę o podanie rodzaju opraw lub symboli tych opraw gdyż nie ma żadnego opisu dotyczącego tej kwestii;
Odp 19.Poz. 2.43 oprawy - OPH 2x36 IP-55, 3.19 oprawy - OPF 440-1 (4x40W), 4.15 oprawy - OPH 440-1 (4x40W),5.9 oprawy - OPH 440-1 (4x40W), 11.56,11.57 oprawy - OPH 440-1 (4x40W),

Pyt 20.Czy w pomieszczeniu gospodarczym mają być montowane jakieś oprawy gdyż w poz. 10.41 jest przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe a nie ma pozycji dotyczącej montażu tych opraw?
Odp 20 Poz. 10.41 oprawy - OMR 100/2, 100 W

Pyt 21.Czy istnieje opis techniczny instalacji elektrycznej?
Odp 21.Brak opisu inst. elektrycznej (remont i modernizacja istniejącej instalacji)

Pyt 22.Czy istnieje opis techniczny instalacji sanitarnej?
Odp 22.Brak opisu inst. sanitarnej
zbiornik na nieczystości płynne (szambo) poj. 7000 l

 Ciąg dalszy pytań i odpowiedzi

Pyt 1. Jakie ma być wyposażenie tablicy rozdzielczej? Prosimy o podanie pełnego wyposażenia.
Odp 1. 24 „S” , zabezpieczenia pod gniazda, wyłączniki , osprzęt zlokalizowany  pomieszczeniu gospodarczym.
Pyt 2. W przedmiarze robót brak prefabrykacji tablicy oraz brak przygotowania podłoża pod tablicę – kucie, podana rozdzielnia jest w wersji pod tynk.
Odp 2. Istniejąca podtynkowa tablica spełnia niezbędne wymagania lecz  zachodzi potrzeba jejrozbudowy o zabezpieczenia dla urządzeń zlokalizowanych w pom. gospodarczym.
Pyt 3. Czy instalacja elektryczna w obiekcie podlega w całości remontowi, czy też są to jedynie prace uzupełniające i odtworzeniowe?
Odp 3. Instalacja elektryczna w obiekcie sprowadza się do pracach uzupełniających.
Pyt 4. W przedmiarze robót brak jest kucia bruzd o ile instalacja elektr. ma być w wersji pod tynk.
Odp 4. Nowa instalacja elektryczna ma być w pomieszczeniu wiatrołapu oraz gospodarczym.
Pyt 5. W przedmiarze robót brak jest montażu uchwytów, jeżeli instalacja ma być na tynkowa.
Odp 5. Uwzględnić w wycenie uchwyty.
Pyt 6. Naszym zdaniem w przedmiarze robót widnieje zbyt mała ilość przewidzianych przewodów (szacunkowo około 800 mb).
Odp 6. Pkt.3 i 4  
Pyt 7. W przedmiarze robót – element Scena – brak jest opraw oświetleniowych.
Odp 7. Uwzględnić w wycenie 4-oprawy OPH 440-1(4x40W)
Pyt 8. W przedmiarze robót nie ujęto pozycji dotyczących pomiarów powykonawczych:
a/ skuteczności zerowania,
b/ izolacji,
c/ badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
e/ badanie natężenia oświetlenia.
Odp 8. Uwzględnić w wycenie pozycje dotyczące pomiarów
a/ izolacji
b/  badania wyłączników różnicowo-prądowych
c/ badania natężenia oświetlenia
Pyt 9.Na czym ma polegać renowacja skrzydeł drzwi wejściowych o wym. 1,40x2,15 m, poz. 1,17. jest pozycją zastąpioną, prosimy o opis renowacji drzwi.
Odp 9.Usunięcie z ościeżnicy oraz skrzydeł farby olejnej , oczyszczenie całości do litego
drewna , zapuszczenie bejcą i polakierowanie.
Pyt 10.Poz. 2.11 przedmiaru Podkłady betonowe na stropie wym. 4,33x2,40 m = 10,392 m2 a nie jak podano 10,392 m3.  Prosimy o skorygowanie ilości i podanie jakiej grubości jest podkład.
Odp 10.Poz.2.11- wymiar 4.33x2.40x0.04 = 0.415 m3
Pyt 11.Poz. 2.13. przedmiaru – podstawa wyceny błędnie przyjęta, naszym zdaniem powinno być KNR 2-02 609-03, ponadto podano płyty styropianowe grub. 4 cm, a w opisie technicznym do projektu  w punkcie 1.3. „izolacja cieplna podłoga – pozioma warstwa 6 cm styropianu”.
To jaką grubość płyt styropianowych przyjąć na posadzkę?
Odp 11.Powinna być wycena z pozycji KNR 2-02 609-03. Grubość 6 cm w dziale świetlica.
Pyt 12.W poz. przedmiaru:3.9. i 3.10. -  przyjęta grubość 30 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki, ktora ma  być wzmocniona siatką przeciwskurczową jest za mała i niezgodna z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Dotyczy to również pozycji: 2.14 i 2.15,  10.11 i 10.12, 11.18 i 11.19
Odp 12. Nie uwzględniać w wycenie zbrojenia siatką
Pyt 13.Podana poz. przedmiaru 3.11. KNR 2-02  290—01 jest błędnie przyjęta i jedn. miary jest tona,uważamy, ze powinno być KNR 2-02  1106-07.
Odp 13.Wycena z pozycji KNR 2-02 1108-07
Pyt 14.Brak wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach WC.
Odp 14.Uwzględnić dwie kratki wentylacyjne w stropie + rury wywiewne ø 120 mm o długości 3.00 m
Pyt 15.W poz. 3.14 ujęte są posadzki z paneli, nie ujęto natomiast cokolików.
Odp 15.Jest poprawnie ponieważ w świetlicy środek sali będzie z paneli a obrzeża z płytek
Pyt 16.Poz. 9.10 przyjęty KNR 2-18 0501-01 to jednostka m2,  a nie metr jak podano.
Odp 16.Poz.9.10  obmiar 6.00x0.50 =3.00 m2 


Świerczów, 14.04.2009 r.
 
RIM 341-1/09
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt. „Przebudowa z rozbudową świetlicy we wsi Miodaryjako najkorzystniejszą ofertę  wybrano:

 
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„FOLTYŃSKI”
Wiesława Foltyńska
ul. Kossaka 2, 46-200 Kluczbork
 
 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ  100 pkt.

 

Cena 239 933,74 ( słownie dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy   złote 74/100  (brutto) – najniższa cena

 

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1 firmy:
ŚLĄSKIE

Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o.

ul. Ossowskiego 62, 46-203 Kluczbork

 
Oferta nr 3 firmy:

Zakład Ogólnobudowlany „RADEX”

Ryszard Jedlikowski

ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg

 
Oferta nr 4 firmy:

Usługi Budowlano- Remontowe

„ DOM- OGRÓD”
Janina Walawender
Ul. Orzechowa 25
45- 475 Opole
 
Oferta nr 5 firmy:

Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO”

Zakład Pracy Chronionej

Scelina Marek i Spółka – Sp. J.

ul. Trzech Kotwic 11, 49-300 Brzeg

 
Oferta nr 6 firmy:
IZOLKOMEX

Firma Remontowo-Budowlana s.c.

Bogdan Kulig, Leszek Czech

ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole

 
Oferta nr 7 firmy:
Andrzej Cichoń

Usługi Remontowo-Budowlane

ul. 40-lecia 7, 46-112 Świerczów

 
Oferta nr 8 firmy:
Invest Spółka z o.o.
ul. Ozimska 180
45-310 Opole
 
Oferta nr 9 firmy:

D.K. Bud Dariusz Konefał

ul. Tulipanowa 23, 46-113 Wilków

 
Oferta nr 10 firmy:

Firma Remontowo-Budowlana „GLATKI”

Glatki Norbert

ul. Kamieniec 19, 46-090 Popielów

 
Oferta nr 11 firmy:
Budownictwo Ogólne
PPHU „DAJAN”

ul. Piastowska 3/5, 49-300 Brzeg

 
Oferta nr 12 firmy:

„NOVATOR” Usługi Remontowo-Budowlane

Szymonków, ul. Wołczyńska 8, 46-250 Wołczyn

 
Załącznik:
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
78,4
78,4
2
100
100
3
83,3
83,3
4
95,1
95,1
5
98,5
98,5
6
70,8
70,8
7
82,9
82,9
8
63,4
63,4
9
63,3
63,3
10
92,7
92,7
11
75,6
75,6
12
74,1
74,1
 

Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został wykluczony żaden wykonawca.