Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2009/05/05

 

 

 

  Świerczów, 05.05.2009 r.

RIM 341-2/09

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt. ”Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie”.

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: 

 

Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16 A, 62-800 Kalisz

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ 100 pkt.

Cena 2 830 297,63 ( słownie dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złoty 63/100 (brutto) – najniższa cena

Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1 firmy:
                                                                        Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowlane                                                             „ODNOWA” Sp. z o.o.
„REKONSBUD” Sp. z o.o.                                                              ul. Koraszewskiego 8-16
Ul. Budowlanych 5                                                                            45-011 Opole
45- 005 Opole

Oferta nr 2 firmy:
Przedsiębiorstwo Eksportu
Usług Technicznych „OPEX” S.A
Ul. Ozimska 153
45-309 Opole

Oferta nr 3 firmy:
                                                                         Konsorcjum
IZOLKOMEX                                                                                NOR-BAU Sp. z o.o.
Firma Remontowo-Budowlana                                                         Ścigów ul. Opolska 28
s.c Bogdan Kulig, Leszek Czech                                                       47 – 364 Strzeleczki
ul. Zielonogórska 3
45-955 Opole

Oferta nr 4 firmy:
DEMOCO POLAND Sp. Z o.o.
Ul. Sowia 6/1
62 – 080 Tarnowo-Podgórne


Oferta nr 5 firmy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ DOMUS”
Kazimierz Sewioło
ul. Grunwaldzka 6
49-200 Grodków

 
Załącznik:
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium
Cena
Razem
1
82,8
82,8
2
77,4
77,4
3
64,9
64,9
4
62,6
62,6
5
80,7
80,7
6
100
100
 

Z postępowania nie została odrzucona żadna oferta a także nie został wykluczony żaden wykonawca.

 
 

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

                                                                                                     Świerczów 07.04.2009r.   

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacja o zmianianym ogłoszeniu: Portal UZP Nr. 55687-2009 z dnia 27.03.2009 r.

Zamawiający

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Zmiany w ogłoszeniu

1. Tekst, który należy zmienić

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 7.2.2

W ogłoszeniu jest :

7.2.2 Polisa lub innym dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty i na okres nie krótszy niż termin realizacji zadania.

W ogłoszeniu powinno być :

7.2.2 Polisa lub innym dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty


Świerczów 26.03.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na

”Budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie”.

 1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

 2. Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bip.swierczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia

 4 .1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.” Budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy  Publicznym Gimnazjum w Świerczowie”

 Wspólny słownik zamówień: 45.21.2222-8

 Rozmiar i rodzaj prac do wykonania przedstawiono w dokumentacji projektowej, załączonych przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót.Zamawiający  żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia ,której  wykonanie   powierzy podwykonawcom.

 4.2  W/w prace należy wykonać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dot. zamówienia i zasadami współczesnej  wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,stosując wyroby posiadające stosowne aprobaty techniczne.

Oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej przyszłego placu budowy.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do 31.08.2010r.                    
 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych wa­runków:

   W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:

    7.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Do potwierdzenia :

7.1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   7.2   Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację   zamówienia.

Do potwierdzenia :

7.2.1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 30% środków finansowych ( ceny oferty) lub zdolność kredytową wykonawcy w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.2 Polisa lub innym dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty i na okres nie krótszy niż termin realizacji zadania.

   7.3  Posiadają niezbędną wiedzę I doświadczenie oraz potencjał  techniczny.

Do potwierdzenia:

7.3.1 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 

    7.4  Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Do potwierdzenia :

7.4.1 Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności kadry inżynieryjno - technicznej, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólno budowlanymi bez ograniczeń z minimalnym doświadczeniem 5 - letnim oraz minimum 2 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych

7.4.2  Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe:   uprawnienia budowlane kierownika budowy - w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń uprawnienia budowlane kierowników robót w zakresie, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych aktualne Zaświadczenia tych osób o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa.

  7.5  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.

          Do potwierdzenia :

 7.5.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 4 - ­8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert;

7.5.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert;

7.5.3  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie  zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.6   W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone wart. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.6.1 Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.6.2 Wprzypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

7.6.3 W stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

7.6.4 Wprzypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu

7.7 Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów "spełnia"lub "nie spełnia".

8. Informacja dotycząca wadium

1.  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie      wadium w wysokości : 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  PLN)            

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena – 100%

10.  Miejsce i termin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr 2, do dnia 28.04.2009r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2009 r. o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest

Pan Michał  Hnat  tel. 077 419-61-79  pok. Nr 5  U. G. Świerczów

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Świerczów                                                                                                                                                     Andrzej Gosławski


DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Punkt 5.2.2 otrzymuje brzmienie:   polisa lub innym dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż cena oferty

DOCOferta.doc

DOCFormularz oświadczenia.doc

DOCWykaz wykonanych robót.doc

DOCWykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom.doc

DOCWykaz osób, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska.doc

DOCHarmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.doc

DOCProjekt umowy.doc

Zmiana projektu umowy

§15 projektu umowy zostaje uzupełniony o zapis:
Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż cena oferty na okres nie krótszy niż termin realizacji zadania.  

PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY NAKŁADCZE
1.  PDFRoboty budowlane.pdf
2. PDFRoboty elektryczne.pdf
3. PDFInstalacja CO.pdf
4. PDFKotłownia.pdf
5. PDFInstalacja wod-kan.pdf
6. PDFPrzyłącze wodociągowe.pdf
7. PDFWentylacja.pdf

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. PDFRoboty budowlane.pdf
2. PDFRoboty elektryczne.pdf
3. PDFInstalacja wod-kan.pdf
4. PDFInstalacja CO.pdf
5. PDFKotłownia.pdf
6. PDFWentylacja.pdf

PROJEKTY WYKONAWCZE
ARICITEKTURA
PDFA1(a0).pdf PDFA2(a1).pdf PDFA3(a2).pdf PDFA4(a2).pdf PDFA5(a2).pdf PDFA6(a2).pdf
PDFA7(a0).pdf PDFA8(a0).pdf PDFA9(a3).pdf PDFA10(a3).pdf PDFA11(a4).pdf PDFA12(a4).pdf
PDFA13(a3).pdf PDFA14(a3).pdf PDFA15(a4).pdf PDFA16(a3).pdf PDFA17(a3).pdf PDFA18(a3).pdf
PDFA19(a3).pdf PDFA20(a3).pdf PDFA21(a3).pdf PDFA22(a3).pdf PDFA23(a3).pdf PDFopis.pdf
 
KONSTRUKCJE PDFK-1 rzut fundamentów 1_50 A-0.pdf PDFK-2 rzut wiezby dachowej 1_50 A-0.pdf PDFK-3 ryglowka sciany szczytowej os a 1_50 A-I.pdf PDFK-4 ryglowka sciany szczytowej os b 1_50 A-I.pdf
 PDFK-5 rzut stropu nad łacznikiem 1_50 A-III.pdf PDFK-6 podciag pod powłoke ABM 1_20 A-0.pdf PDFK-7 slup s1 i stopa St1 1_20 A-II.pdf PDFK-8 Stopy St2 pod sciane szczytowa 1_20 A-III.pdf
PDFK-9 Słupy S-2 i stopy St-3 1_20 A-III.pdf  PDFK-10 Słup S-2-1 1_20 A-III.pdf PDFK-11 Wieniec i płytka zelbetowa nad wneka 1_20 A-IV.pdf PDFK-12 Wieniec do mocowania sprzetu 1_20 A-IV.pdf
 PDFK-13 Wience i nadproza 1_20 A-IV.pdf  PDFK-14 dylatacje posadzek 1_100 A-0.pdf  PDFK-15 Schemat fundamentu pod sprzet 1_20 A-III.pdf  PDFkonstrukcja wykonawczy.pdf
    
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  PDFE1 E2 wykonawczy.pdf PDFE3 E4 wykonawczy.pdf PDFRG.pdf PDFRG cz2.pdf
PDFRG cz.3.pdf PDFRG cz4.pdf PDFRG cz.5.pdf  PDFRG-zestawienie.pdf
     
   INSTALACJE SANITARNE
 
C.O  PDFrys 1.pdf PDFrys 2.pdf PDFrys 3.pdf
PDFrys 4.pdf PDFST Prokopczyk .pdf    
WOD-KAN
 
 PDFrys 1.pdf PDFrys 2.pdf PDFrys 3.pdf
PDFrys 4.pdf PDFrys 5.pdf PDFrys 6.pdf
PDFrys 7.pdf PDFrys 8.pdf PDFrys 9.pdf
WENTYLACJA
 
 PDFrys 1.pdf PDFrys 2.pdf PDFrys 3.pdf
PDFrys 4.pdf PDFrys 5.pdf PDF79_LO_2009_1.pdf
PDFST Prokopczyk.pdf    
KOTŁOWN IA
 
 PDFrys 1.pdf PDFrys 2.pdf PDFrys 3.pdf
PDFrys 4.pdf PDFrys 5.pdf PDFrys 6.pdf
PDFrys 7.pdf PDFrys 8.pdf  PDFST Prokopczyk.pdf

PRZYŁĄCZE

WODOCIAGOWE

 PDFrys 1.pdf PDFrys 2.pdf PDFrys 3.pdf
PDFrys 4.pdf PDFrys 5.pdf PDFrys 6.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

Pyt 1. W projekcie przetargowym jako zadaszenie Sali sportowej został przedstawiony system samonośnych paneli łukowych ABM. Zgodnie z Art.29 pkt. 3 Prawo Zamówień Publicznych"... zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń..." Proszę o wyjaśnienie czy zastosowanie innego systemu samonośnych paneli łukowych, niż system ABM, wyklucza wykonawcę z udziału w postępowaniu przetargowym.
Odp. 1 Zgodnie z ustawą art.29 ust.1 :
 - Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
 - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwąkonkurencję.
 - Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to  uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy.”
   W dokumentacji nie ma wskazanych producenta ani pochodzenia zastosowanych materiałów, w taki sposób, aby stworzyć warunki dla nieuczciwej konkurencji. Wskazuje się zastosowanie konkretnego systemu z jego znakiem towarowym, ponieważ nie jest możliwe opisanie jego za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Konstrukcja budynku została zaprojektowana dla systemu ABM, o którym mowa.

 Pyt. 2 Czy za spełnienie warunku uczestnictwa zawartego w SIWZ punkt 5.3.1 Zamawiający uzna roboty budowlane na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni i kubaturze odpowiadającej zakresowi przetargu zgodnie z definicją Prawa Budowlanego/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami/ Art. 3 pkt. 7)"robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;"
Odp. 2  Zamawiający uzna roboty budowlane na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni i kubaturze odpowiadającej zakresowi przetargu zgodnie z punkt 5.3.1 SIWZ


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy

Pyt. 1  Zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ „Zamawiający żąda wskazania  przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom”, a wg pkt. 6.1 „Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” należy załączyć wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom wg załącznika nr 4. Wg załączniku nr 4 należy wskazać nazwę podwykonawcy oraz doświadczenie podwykonawcy przy realizacji podobnych robót ( z podaniem szczegółów).  Zgodnie  z art. 36 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający może żądać – jak zapisał w p.3.1 SIWZ -  jedynie wskazania w ofercie, jaka część zamówienia będzie powierzona podwykonawcom – zapis ten w żaden jednak sposób nie uzasadnia wymogu podania ich nazw na etapie oferty. Prosimy zatem o zmianę wzoru załącznika nr 4 SIWZ i wykreślenie kolumn dotyczących nazwy i doświadczenia podwykonawcy.
Odp. 1  Zapis w wzorze załącznika 4 SIWZ jest prawidłowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane. Podwykonawca będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Pyt. 2  W projekcie umowy §14 punkt 2.3) Zamawiający określił między innymi, że:” Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia” – prosimy o zmianę zapisu .
       Uzasadnienie
    Zamawiający zabezpieczył należyte wykonanie umowy poprzez zapisy § 16 , ponadto zapisy § 14 p 2.3 dają całkowitą ( niczym nie  uzasadnioną) dowolność Zamawiającemu zarówno w zakresie określania „ nienależytego wykonania robót ” tzn. nie określa żadnych kryteriów ( może określić nienależyte wykonanie na podstawie nieistotnej przyczyny ) , jak i uniemożliwia Wykonawcy usunięcie wad czy usterek co jest sprzeczne z art. 673 K.C. .
  Zapis § 14 pkt 2.3 projektu umowy jest zgodny z art. 483 § 1 K.C.

Pyt. 3 Prosimy potwierdzić czy do oferty załączyć kosztorys ofertowy szczegółowy czy ofertowy uproszczony ( lp. podstawa wyceny, opis robót , jednostka i ilość, cena jednostkowa i wartość)
Odp. 3 Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy lub szczegółowy. Jednak kryterium oferty będzie wyłącznie cena oferty będąca wartością ryczałtową.

Pyt. 4
Prosimy potwierdzić, czy  oryginał wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej załączyć do oferty lub uściślić miejsce składania wadium w formie innej niż w pieniądzu.
Odp. 4 Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty

        Branża budowlana


Pyt. 5 W p. 4 Fundamenty opisu PT konstrukcji podano, że pod ławami należy wykonać podsypkę piaskową gr. 20 cm; w przedmiarze przyjęto 10cm – prosimy potwierdzić jaka przyjąć grubość podsypki.
Odp. 5 -  pozostawić 10cm

Pyt. 6 W p. 4 Ściany fundamentowe opisu PT konstrukcji podano, że ściany fundamentowe zewnętrzne docieplić styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm ( np. DUROPIAN XPS) ; wg PT arch. rys. A-11 - styropian 5 cm z siatką na kleju, a wg przedmiaru jest tylko styropian  gr. 5 cm – jaki materiał przyjąć na docieplenie ścian fundamentowych: styropian, styropian z siatką na kleju czy polistyren ekstrudowany i jakiej grubości.
Odp. 6 -  styropian 5cm z siatką na kleju

Pyt. 7 W p. 4 Ściany zewnętrzne PT konstrukcji podano, że ściany szczytowe należy kotwić do słupów i trzonów żelbetowych głównej konstrukcji nośnej – prosimy podać sposób kotwienia i ewentualnie uzupełnić przedmiar - brak w przedmiarze kotew systemowych np. Halfen lub  kotwienia poprzez zbrojenie lub „schodkowe” betonowanie słupów z wpuszczaniem w ściany.
Odp. 7 Z Podciągu P1 na słupach skrajnych S1, należy wypuścić pręty stalowe fi16 po 4szt do każdego dochodzącego rygla. Długość kotwienia 80cm.

Pyt. 8
Proszę podać rodzaj i grubość blachy trapezowej na pokrycie dachu zaplecza socjalnego i łącznika z uwagi na rozbieżności zapisów: wg PT konstrukcji TR 40 , wg PT arch. TR35 gr. 0,75, a wg STWiOR TR44 gr. 0,88mm?
Odp. 8 -  wg PT konstrukcji – TR40, gr.0,88

Pyt. 9 Na rys. A-10 szczegół „a” pokazano blendę z blachy powlekanej mocowanej do stalowej konstrukcji wsporczej w osi 1 i 8/A-B  - brak w przedmiarze – prosimy uzupełnić przedmiar.
Odp. 9 - uwzględniono w obróbkach blacharskich

Pyt. 10 W poz. 19 i 128 przedmiaru przyjęto izolację poziomą 2x papa na lepiku  na chudziaku pod ławy fundamentowe – brak izolacji pod stopy fundamentowe – prosimy uzupełnić przedmiar o ile należy wykonać izolację pod stopami.
Odp. 10 -  ujęte w poz.kosztorysowych, łącznie z ławami

Pyt. 11 W poz. 20 , 129 i 238 przedmiaru przyjęto tylko izolacje pionowe ścian fundamentowych i ław oraz stóp – brak izolacji pionowej górnej odsadzki stóp fund. St1,  części słupów St1 i St2  znajdujących się w gruncie oraz izolacji poziomej od góry ław fundamentowych oraz górnych części stóp fundamentowych St1 i St2 – prosimy uzupełnić przedmiar.
Odp. 11 -  poz. 20 – doliczyć 80,30m2
               -  poz. 129 – doliczyć 7,0m2

Pyt. 12 W poz. 69 przyjęto tylko 1 szt. drzwi D1 zewnętrznych, a powinny być dwie sztuki – prosimy skorygować przedmiar 2*2,10*2,05=8,61 m2
Odp. 12 - jeśli w zestawieniu są dwie sztuki to należy jedną jeszcze doliczyć

Pyt. 13 W poz.73-76 przyjęto tynki wewnętrzne i malowanie ścian Sali, przyjmując do obmiaru powierzchnię ścian z poz. 30 i 31 z potrąconymi otworami okiennymi i drzwiowymi - brak tynków i malowania ościeży otworów okiennych i drzwiowych – prosimy uzupełnić przedmiar w podanych pozycjach.
Odp. 13 obrobienie ościeży uwzględnione jest w dziale „Stolarka okienna i drzwiowa” w pozycjach  na montaż stolarki oraz odpowiednie pozycje w działach „Elewacja i roboty zewnętrzne”

Pyt. 14 Jw. lecz dotyczy rozdziału 2 przedmiaru „Zaplecze socjalne” poz.186,190-195 oraz  rozdziału 3 „Łącznik poz. 293-298 – nie ujęto tynków ościeży otworów drzwiowych i okiennych , a potrącono z pow. ścian otwory.
Odp. 14 - jak powyżej

Pyt. 15 W poz. 73 - 76 przedmiaru wyliczając pow. tynku i malowania dla ściany wewnętrznej w ilości 46,545 m2 w osi „B” przyjęto tynk tylko od strony Sali gimnastycznej, a w poz. 186, 190-195 nie ujęto ściany w osi „B” od strony  zaplecza socjalnego – proszę uzupełnić przedmiar.
Odp. 15 - Przedmiar jest poprawny – 46,545m2 jest także uwzględnione w zapleczu,     ściana w osi B jest uwzględniona

Pyt. 16 W poz. 243 przy wyliczaniu ilości ścian potrącono 2szt. drzwi D2 1,80*2,0*2 , a jest tylko 1 szt.- prosimy skorygować przedmiar.
Odp. 16 - przedmiar jest poprawny

Pyt. 17 W poz. 302,304,308 i 309 przedmiaru docieplenie ścian łącznika przyjęto jak pow. ścian murowanych z poz. 243 potrącając pow. licowania klinkierem - pow. licowana klinkierem dotyczy cokołu na styropianie gr. 5 cm na ścianach fund., a nie murowanych , które są ocieplone styropianem 10 cm – prosimy skorygować wszystkie poz. dotyczące docieplenia łącznika o potrąconą pow. 9,50 m2.
Odp. 17 - doliczyć 9,50m2

Pyt. 18 Ponadto wg rzutu parteru i przekrojów pow. cokołu powinna wynosić: 3,50*0,95+ 7,50*(0,95+0,47)*0,5 +4,50*0,47*2 =12,88 m2 cokołu , który jest wys. 95 cm w osi „5”, 95 do 47 cm w osi „E” i 47 cm w osi „1” i „2” .
Odp. 18 - ilość w przedmiarze jest prawidłowa

Pyt. 19 W poz. 79 , 200 i 301 przyjęto licowanie ścian ( cokołu) płytkami klinkierowymi na styropianie gr. 5 cm klejonego do ścian fund. , ujętego w pozycjach przedmiaru odpowiednio 22,131 i 240 - brak jest w przedmiarze ( jak wynika z rys. szczegółu A-11) przyklejenia siatki do styropianu pod klejenie płytek klinkierowych – prosimy uzupełnić przedmiar.
Odp. 19 - do poz. 85 doliczyć 72,00m2
        - do poz. 206 doliczyć 30,00m2
        - do poz. 307 doliczyć 9,50m2


Pyt. 20
Brak w przedmiarze cokolików do posadzek płytkowych z gresu w pomieszczeniach bez glazury na ścianach - w poz. 175 i 285 przedmiaru przyjęto tylko  poz. na przygotowanie podłoża pod cokoliki – prosimy uzupełnić przedmiar
Odp. 20 -policzyć w poz. 175 i 285 zamiast przygotowania podłoża: wykonanie cokolika  t.j. zmienić podstawę wyceny na KNR 2-02 112002

Pyt. 21 Wg rys.A-23 szczegółu „l” i rys. K-1 ściany Sali gimnastycznej w osiach 1 i 8/A-B między słupami żelbetowymi należy docieplić styropianem gr. 15 cm – prosimy podać jaką przyjąć grubość styropianu, gdyż w poz. 82 przyjęto styropian gr. 10 cm dla wszystkich ścian Sali.
Odp. 21 - przyjąć jak w przedmiarze

Pyt. 22 Jaki przyjąć tynk na elewacjach : akrylowy zgodnie z przedmiarem i opisem PT arch. czy silikonowy zgodnie z opisem na rysunkach szczegółów?
Odp. 22 - akrylowy zgodnie z przedmiarem i opisem PT arch

Pyt. 23 Wg rys. K-3 i K-4 i K-8  ryglówkę ścian szczytowych ( słupy i belki o wym. 25x28cm) należy dodatkowo ocieplić styropianem gr. 2 cm – prosimy uzupełnić przedmiar o ile powyższe należy wykonać.
Odp. 23 - ocieplenie ryglówki policzono łącznie z ociepleniem ścian – gr. 10cm

Pyt. 24 W poz. 97 , 212 przedmiaru przyjęto nawierzchnię z kostki , która dotyczy wykonania opaski wokół budynku – brak w przedmiarze obrzeża zamykającego opaskę oraz opaski z kostki przy łączniku -prosimy uzupełnić przedmiar.
Odp. 24 Należy wyliczyć powierzchnię i dł. obrzeży i ująć w wycenie.


Pyt. 25 Brak w przedmiarze ław i ścian fundamentowych pod zewnętrzną pochylnię oraz nawierzchni pochylni, schodów i balustrad zewnętrznych – prosimy uzupełnić przedmiar , jeśli podane roboty należy ująć w ofercie.
Odp. 25 Roboty są ujęte w dziale  „Pochylnia dla niepełnosprawnych” W załączeniu kosztorys z wyodrębnionymi pozycjami na wykonanie pochylni.
    Do poz. 19 doliczyć 150,00m2
    Do poz. 128 doliczyć 9,00m2
PDFswierczow - pochylnia.pdf

Pyt. 26 Prosimy podać czy drzwi wewnętrzne D6 i D7 wykonać z ościeżnicami stalowymi jak opisano w zestawieniu stolarki rys. A-9 i przyjęto w przedmiarze czy drewniane opaskowe jak podano w p. 11 opisu PT arch .
Odp. 26 Ościeżnice mogą być stalowe lub drewniane. Ościeża na całej powierzchni wyłożyć listwami z drewna litego klejonego,. Wykonanie zgodnie z opisem pkt.11

Pyt. 27 Prosimy podać czy okna zewnętrzne O3 i O4 szklić szkłem bezpiecznym jedno czy  dwustronnie?
Odp. 27 Dwustronnie

Pyt. 28 W poz. 106  przedmiaru podano „dostarczenie i montaż urządzeń  audiowizualnych wg projektu”– prosimy sprecyzować jaki przyjąć ( ile i rodzaj, parametry) sprzęt audiowizualny?
Odp. 28 Głośniki, amplituner, rzutnik na ścianę (kompletny), 2szt.mikrofonów bezprzewodowych – sprzęt średniej klasy przystosowany do wykorzystania w salach gimnastycznych.

Pyt. 29 W poz. 108  przedmiaru podano „dostarczenie i montaż kurtyny grodzącej 20x4m”- jak wynika z informacji dostawców sprzętu sportowego - z powodu wysokości podciągu P1 w osiach 1 i 8 na poziomie 2,60m nie można wykonać wyższej kotary demontowanej, a inne typy z powodu dachu samonośnego nie są możliwe – prosimy potwierdzić, że należy przyjąć kotarę o wym. 20m x 2,60m.
Odp. 29 20,0 x 4,0m- dostawca montuje specjalne ramiona podwyższające.

Pyt. 30 W poz. 98  przedmiaru podano „dostarczenie i montaż wysięgników do koszykówki sterowanych elektrycznie – 1 kpl.”; w punkcie 18. Wyposażenie Sali podpunkt 1 opisu PT architektury podano „tablice do koszykówki z plexi przeźroczystej z osprzętem na wysięgnikach składanych elektrycznie – 1 kpl. ( 2 szt.) o długości wysięgnika  8,55 i 6,55 m - jak wynika z informacji dostawców sprzętu sportowego – największy wysięg to 5,5m , poza tym przy podnoszeniu na ścianę musiałby być wieniec na wysokości między 3 i 4 oraz 6  i 7 metrem ( a nie ma) , a z powodu dachu samonośnego nie ma możliwości zastosowania koszy podstropowych – prosimy zatem skorygować i doprecyzować parametry sprzętu oraz potwierdzić rodzaj wyposażenia do koszykówki – czy przyjąć np. kosze najazdowe do koszykówki.
Odp. 30 Różna długość wysięgników wynika z miejsc na widowni przy jednej ze ścian szczytowych. Możliwość zamówienia indywidualnego wysięgnika poziomego lub zastosowanie kosza najazdowego

Pyt. 31 W poz. 99 przedmiaru podano „dostarczenie i montaż tablic do koszykówki z ramą stalową i obręczą – 2 kpl.”; w punkcie 18. Wyposażenie Sali podpunkt 2 opisu PT architektury podano „2 pary tablic do koszykówki z osprzętem (pełne) bez wysięgników” , a w  p.3.1 opisu PT napisano: „Na boiskach ćwiczebnych zainstalować 2-wie pary koszy treningowych” – proszę potwierdzić, czy w poz. 99 przedmiaru ująć koszt tablic do koszykówki boiska głównego dot. poz. 98 przedmiaru, czy 2 kpl . do koszykówki treningowej?
Odp. 31 2 komplety tablic z wysięgnikami (lub najazdowe) dla boiska głównego, 2 pary (4-ry komplety) tablic treningowych.


Pytania i odpowiedzi ciąg dalszy

Pyt 1 W związku z trwającym postępowaniem przetargowym dotyczącym budowy sali gimnastycznej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powstałych niejasności:

       Pkt. 5.4.1 „(…) Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu     zawierającego nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólno budowlanymi     bez ograniczeń z minimalnym doświadczeniem 5 – letnim oraz minimum 2 kierowników     robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i     instalacji elektrycznych.”Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy kierownicy budowy w zakresie instalacji     sanitarnych i elektrycznych muszą być pracownikami Oferenta?

Odp. 1 Informacja z pkt. 5.4.1 dotyczy personelu zatrudnionego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Osoby wymienione winne (w powyższym okresie) być zatrudnione u Oferenta.

Pyt 2 Czy projekt przewiduje dwukolorową stolarkę okienną aluminiową na Sali gimnastycznej (pkt. 10 opisu - od wewnątrz gołąbkowy, pkt.12 opisu - od zewnątrz brązowy),

Odp.2 Tak

Pyt 3 Prosimy o sprecyzowanie typu i ilości urządzeń audiowizualnych: projektora, odtwarzacza magnetofonowego i płyt, kamery wideo, magnetowidu, systemu głośników. Czy głośniki są przewidziane tylko na Sali?

Odp.3 Głośniki, amplituner, rzutnik na ścianę (kompletny), 2szt.mikrofonów bezprzewodowych – sprzęt średniej klasy przystosowany do wykorzystania w salach gimnastycznych. Tak, głośniki są przewidziane tylko na sali.

Pyt 4 Prosimy o sprecyzowanie jaki typ telefonu przewidziany jest dla potrzeb trenera?

Odp.4 Telefon analogowy bezprzewodowy.

Pyt 5 Jaki rodzaj naświetla O5 jest przewidziany w pokoju trenera? (opis pkt.11 ppkt.6 - aluminiowa, zestawienie rys. A-9 – PCV)

Odp.5 Aluminium.

Pyt 6 Jaki rodzaj naświetla O4 w ciągu komunikacyjnym przewiduje wycena? (opis pkt.11 ppkt.1 – aluminiowa, zestawienie rys. A-9 – PCV),

Odp.6 Aluminium.

Pyt 7 Czy wykonanie napisu na ścianie szczytowej hali wraz z konstrukcją i siatką wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak prosimy o podanie treści napisu i wielkości liter. (brak szkicu w materiałach przetargowych),

Odp.7 W załączeniu rysunek.

PDFnapis na scianie szczytowej.pdf

Pyt 8 Prosimy o podanie sposobu montażu wysięgników składanych elektrycznie dla tablic do koszykówki. Skąd wynika różna długość wysięgników?

Odp.8 Różna długość wysięgników wynika z miejsc na widowni przy jednej ze ścian szczytowych. Możliwość zamówienia indywidualnego wysięgnika poziomego lub zastosowanie kosza najazdowego.

Pyt 9 Pozycja 69 d.1.8 w przedmiarze robót budowlanych dotyczy wyceny 1szt drzwi dwuskrzydłowych. W naszym uznaniu wycenie powinny podlegać 2 zestawy drzwi D1. Prosimy o wyjaśnienie niejasności.

Odp.9 2 szt. drzwi D1, jak w zestawieniu i na rysunku.


Pytania  i odpowiedzi  ciąg dalszy

Pyt.1  Pkt. 5.4.1 „(…) Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami ogólno budowlanymi bez ograniczeń z minimalnym doświadczeniem 5 – letnim oraz minimum 2 kierowników robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.”Jak należy rozumieć powyższy zapis? Czy kierownicy budowy w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych muszą być pracownikami Oferenta?”
Odpowiedź Zamawiającego brzmiała:
„Informacja z pkt. 5.4.1 dotyczy personelu zatrudnionego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Osoby wymienione winne (w powyższym okresie) być zatrudnione u Oferenta.”
W nawiązaniu do odpowiedzi proszę o wyjaśnienie jakiego potwierdzenia zatrudnienia ww. osób oczekuje Zamawiający?
Odp. 1 Jest to informacja sporządzona i potwierdzona przez Oferenta.


Pytania  i odpowiedzi  ciąg dalszy

Pyt. 1 Zamawiający na zapytanie oferenta udzielił odp. nr. 1 : „Informacja z pkt. 5.4.1 (SIWZ) dotyczy personelu zatrudnionego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Osoby wymienione ( kierownicy w zakresie b. sanitarnej elektrycznej i k. budowy) winne (w powyższym okresie) być zatrudnione u Oferenta.
       Zgodnie  z art. 22 ust. 1 pkt.2 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy: „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia”
       Prosimy zatem o zmianę zapisu  w punkcie 5.4 SIWZ  i uzupełnienie zgodnie z zapisami Ustawy Pzp ( dodanie wyrazów jw.).
Odp. 1 Zapis jest prawidłowy zgodnie z  § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane.

Branża budowlana

Pyt. 2 W poz. 66 przedmiaru błędnie wyliczono pow. naświetli O7: 78,13*2=156,26 m2 , a podane  naświetla O7 o cięciwie 16,92m i  wys. łuku 4,11 m mają pow. 2*48,0 =96,0m2.
        Prosimy zatem o korektę przedmiaru w podanej pozycji do ilości:158,0m2 zamiast 218,26 m2
        Prosimy tym samym skorygować i zwiększyć ilości w  poz.30 Ściany z Porotherm, poz.73-79 Tynki i malowanie oraz poz. 80,82,85,8/7,88 Elewacje, w których przy wyliczaniu pow. ścian, tynków, malowania i docieplenia  potrącono naświetla o pow. 156,26m2  zamiast 96,00m2.
Odp. 2  Jeśli jest pomyłka, należy ją poprawić wg własnych wyliczeń.

Pyt. 3  W przedmiarze i w punkcie 18. Wyposażenie Sali opisu PT arch. brak dostawy i  montażu bramek z siatką do gry w piłkę ręczną – boisko główne – 1 kpl. – czy w ofercie należy ująć podane wyposażenie ?
Odp. 3  Należy ująć.

Pyt. 4 W p. 8 Zastosowane materiały i technologie opisu PT arch. podano takie materiały jak: kostka betonowa gr. 8cm , krawężniki betonowe wysokie i niskie, siatka ogrodzeniowa , słupki, brama i furtki; jednocześnie brak  Projektu zagospodarowania terenu ( jedynie rysunek „Plan zagospodarowania” załączony do PT przyłączy wod.-kan.) oraz przedmiaru na ewentualne zagospodarowanie – prosimy potwierdzić, że w zakres oferty nie wchodzą żadne roboty związane z zagospodarowaniem terenu ( drogi, chodniki, plantowanie terenu, ogrodzenie itp.) lub uzupełnić przedmiar i dokumentację o zagospodarowanie.
Odp. 4  Nie wchodzą.

Pyt. 5 W p. 9 opisu PT arch. należy wykonać rozbiórkę schodów zewnętrznych i placu betonowego w miejscu lokalizacji łącznika i zaplecza; ponadto na w/w rysunku Planu zagospodarowania  PT przyłączy pokazano istniejący  zbiornik ścieków do likwidacji oraz kilka drzew do wycinki – prosimy uzupełnić przedmiar , o ile podany zakres robót należy ująć w ofercie.
Odp. 5  Należy policzyć tylko rozbiórkę schodów zewn.i placu betonowego w miejscu lokalizacji łącznika i zaplecza. Reszta nie wchodzi w zakres oferty.