Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-01-04

 

 

                                                                                                   

Świerczów 04.01.2008 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Świerczów  ul. Brzeska 48,  46-112 Świerczów
tel./077/419-61-79

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na :
„dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do     50  000 l”

1. Nazwa i adres zamawiającego
 Gmina  Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Tryb zamówienia
 Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164 poz.1163 z 2006r. z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    www.bip.swierczow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 48 pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym. Formularz jest bezpłatny.

4. Przedmiot zamówienia
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w  budynkach GOK, Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  w ilości do 50 000 l”
Wspólny słownik zamówień: 23122100-9
Podstawowe parametry oleju opałowego
   - wartość opałowa 42,0 MJ/kg
   - gęstość 0,860 kg/l
   - temperatura zapłonu powyżej 55° C
   - zawartość siarki  do 0,3%
 Za wykonane usługi należy wystawić faktury VAT.

5. Informacja o możliwości złożenia  oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6.Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji dostaw: wg harmonogramu ustalonego z zamawiającym nie później jednak  niż     do dnia  30 kwiecień 2008r.


7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków:
7.1Nie podleganie  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art.  24 ust. 1i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póź.zm)
7.2.  Spełnienie warunków określonych w art.22  ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj
 a)  posiadają uprawnienia  do wykonania  określonej  działalności  lub
       czynności  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
   b)  posiadają niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz potencjał  techniczny    a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienian
7.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków z pkt.7.1i 7.2 oraz sprawdzeniu  atestu na dostarczany olej wraz z nazwą rafinerii.

8. Informacja dotycząca wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert
W siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  ul, Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pok. Nr2, do dnia 14.01.2008 do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2008 r. o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest
Pan Witold Żurkowski tel. 077 419-61-79  pok. Nr 5  U. G. Świerczów

11.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupu
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający zakazuje zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego ,jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Złożenie oferty podpisanej przez osoby upoważnione na powyższych warunkach oznacza ich przyjęcie i stosowanie.

 - DOCSpecyfikacja Istonych Warunków Zamówienia.doc
- DOCProjekt umowy.doc
- DOCFormularz oferty.doc
- DOCFormularz oświadczenia.doc

 Pytania i odpowiedzi:

Pytanie:
Z uwagi na zamieszczony w § 1 projektu Umowy Dostawy zapis dotyczący ceny brutto za całość dostawy, proszę o wyjaśnienie czy zdaniem zamawiającego ewentualna zmiana cen producenta oleju opałowego, powodująca konieczność zmiany ceny przez Dostawcę spełnia wymieniony w w/w § 1 zapis „… chyba, że  konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.”

Odpowiedź:
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia paliwa w ilości do 50 000 l w cenie zaproponowanej w przetargu.

 Rozstrzygnięcie przetargu:

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-01-14

 

 

                                  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
         Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pt. „ Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 firmy:
 
„ Petro-Tank” Karolina Piotrowska
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Gajowa 30
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ  100 pkt.
Cena 2,68 zł/litr (brutto) – najniższa cena
Termin podpisania umowy ustalam na ósmy dzień po otrzymaniu niniejszej informacji.
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2 firmy:
„Petro-Tank” Krzysztof Piotrowski
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Gajowa 30
Oferta nr 4 firmy:
 P. U-H „BIS” Sp. J.
Józef Szyszka, Jerzy Szyszka
63-640 Bralin
ul. Namysłowska 7
Oferta nr 5 firmy:
„PETROL” s-ka z o.o.
ul. 1-go Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Oferta nr 1 firmy:
P.H.U. „ PETROMEX”
mgr inż. Janusz Kisielewski
45-129 Opole
ul. Kępska 2
 

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2008-01-16

 

 

                  

Do wszystkich wykonawców postępowania nr RIM 341-1/08


 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak jw. realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz  Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l”

Powtórne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art.. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2006r nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuje, że z powodu uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy, którego oferta pierwotnie  została wybrana jako najkorzystniejsza, wybrano ofertę nr  2 tj.:


„Petro-Tank” Krzysztof Piotrowski
ul. Gajowa 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Cena  2,78 zł / litr (brutto)
PKT – 96,4

Pozostałe oferty:

„Petro-Tank” Karolina Piotrowska
ul. Gajowa 30 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle                                      
Cena  2,68 zl /litr (brutto)
          PKT - 100
  
P. U - H „BIS” Sp. J.
Józef Szyszka, Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7 63-640 Bralin
Cena  2,79 zł / litr (brutto)
           PKT – 96,0

„Petrol” s-ka z o.o.
ul. 1-go Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Cena 2,87 zł / litr (brutto)
            PKT – 93,3

P.H.U. „PETROMEX”
mgr inż. Janusz Kisielewski
45-129 Opole, ul Kępska 2
Cena  2,95 zł / litr (brutto)
           PKT – 90,8

Metryczka
  • opublikowano:
    07-03-2008 10:33
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl