Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XLV sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 08:30, w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie XLV Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XLIV sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
6. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
8. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
9. Informacja nt. działalności Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.
10. Informacja nt. działalności Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”.
11. Informacja nt. działalności Gminnej Spółki Wodnej w Świerczowie.
12. Wręczenie nadanego tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świerczów” – Panu Tadeuszowi Bezwerchnemu.
13. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
 3. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2024 r.,
 4. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 5. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 6. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 7. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 8. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
 9. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo – renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
 10. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
 11. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – prace remontowe,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 13. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów,
 14. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
 15. w sprawie zmiany ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2019 roku,
 16. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 17. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 18. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
 19. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2028,
 20. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 21. w sprawie zmiany wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gminny bon żłobkowy”,
 22. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 138 położonej w obrębie Dąbrowa.

14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas