Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

Mateusz Bieniek - Kierownik Referatu Finansowego


Referat obejmuje następujące stanowiska:
Stanowisko d/s płac
Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s księgowości jednostek budżetowych
Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Stanowisko d/s podatków i opłat

Do jego kompetencji należy m.in.:
- zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
- przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i dokumentami towarzyszącymi,
- nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i zapewnienie bieżącej kontroli ich wykonania,
- czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
- występowanie z wnioskiem o wprowadzenie zmian w budżecie gminy,
- opracowanie projektów uchwał rady i zarządzeń Wójta w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy i jej jednostek organizacyjnych,
- opracowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, zakładowego planu kont i innych zarządzeń finansowych, do wydania których obligują Wójta przepisy prawa,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z wymogami przepisów prawa przez stanowiska finansowo – księgowe w Urzędzie,
- kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstawanie zobowiązań majątkowych Gminy,
- wykonywanie czynności kontrolnych w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach kontroli zarządczej z zachowaniem procedur określonych odrębnym zarządzeniem Wójta i współpraca w tym zakresie z Sekretarzem Gminy,
- dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu,
- opracowanie sprawozdań budżetowych i finansowych, kontrola formalna sporządzania sprawozdań jednostkowych,
- sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz windykacją należności i zobowiązań,
- odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Urzędu i Gminy w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
- wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji,

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  30-06-2003 21:57
  przez: Piotr Młynarski
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 10:50
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 7849
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl