Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/107/2023 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 107/2023

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  14  listopada 2023 roku

 

W sprawie: ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z późn. zm.)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz  art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składa się działka nr  405/2  stanowiąca własność Gminy Świerczów oraz Uchwały  Nr  XXX/333/2022  Rady Gminy  Świerczów z dnia 31 marca 2022  r. zmieniające uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r.

 

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

       § 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy  Świerczów.

             2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Z-ca Wójta      

mgr Teresa Cieplik

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050/107/2023  z dnia 14 listopada 2023 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  II

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 24 kwietnia 2023  roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

 Cena nieruchomości

 netto podana niżej  -  

 zgodnie z Uchwałą Nr

 XV/153/2020 Rady 

 Gminy Świerczów, przy  zakupie działki zostanie udzielona bonifikata 50% od wylicytowanej ceny  netto.

1.

Świerczów

405/2

0.0869 ha

 OP1U/000

     93219/6

 Działka niezabudowane, z  dostępem

 do  drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Bez obciążeń i zobowiązań.

  Sprzedaż –   

  przetarg    

  nieograniczony

46874,00 zł

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 Ip. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 15.12.2023 r.  na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.  Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

 

                                                                                                     Z-ca Wójta      

mgr Teresa Cieplik