Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy

SEKRETARZ GMINY

Iwona Wilczyńska 


 

Do jego kompetencji należy m.in.:

- organizacja pracy urzędu, nadzór nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań,
- opracowanie projektów aktów wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania urzędu oraz ich wdrażanie,
- przeprowadzanie, zgodnie z planem kontroli oraz na polecenie i w zakresie wskazanym przez Wójta, bieżących kontroli wewnętrznych, w ramach kontroli zarządczej, z zachowaniem procedur określonych odrębnym zarządzeniem Wójta,
- prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia kadry Urzędu,
- sprawowanie nadzoru nad obsługą kancelaryjną rady i przygotowaniem przez pracowników urzędu projektów uchwał rady,
- nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
- prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
- dokonywanie poświadczeń zgodności odpisów i kopii dokumentów z oryginałem,
- podpisywanie pism wychodzących z urzędu – zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Wójta,
- bieżąca analiza aktów prawnych oraz dekretacja ich zmian na poszczególne stanowiska pracy,
- współpraca w zakresie prawnej obsługi urzędu, 12) udzielanie na zewnątrz informacji o pracy urzędu,
- nadzór nad wykonywaniem zadań nałożonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
- pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego,
- wykonywanie innych zadań realizowanych przez urząd powierzonych przez Wójta,
- planowanie i monitorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją gminy,
- nadzorowanie redagowania strony internetowej gminy i gazety lokalnej,
- przyjmowanie oświadczeń i informacji o stanie majątkowym od zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminą, członków organów zarządzających gminą oraz od osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta. Dokonywanie analizy, przedkładanie sprawozdania Radzie Gminy oraz publikacja w BIP,
- prowadzenie spraw oświaty, kultury i sportu, w szczególności:
    a)realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
    b) nadzór nad działalnością placówek oświatowych,
    c) nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2003
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  29-06-2003 13:44
  przez: Piotr Młynarski
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 10:50
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 9917
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl