Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XLIV sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2023r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) zwołuję w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 08:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie  XLIV  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie projektu protokołu obrad z nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Namysłowie.
 6. Informacja nt. działalności Powiatowego Biura ARiMR w Namysłowie.
 7. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 9. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu,
  4. w sprawie zasad przekazania środków dofinansowania w formie udzielenia dotacji celowej przez Gminę Świerczów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  5. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  6. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  7. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów,
  8. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
   o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerczów,
  9. w sprawie udzielenia dotacji na prace remontowo-renowacyjne kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie – etap I dokumentacja,
  10. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Świerczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  11. w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki 533/1 w obrębie Świerczów o powierzchni gruntu 5m2 na okres dłuższy niż 3 lata stanowiące własność mienia Gminy Świerczów,
  12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Świerczowie przy ulicy Opolskiej 9, na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącego własność mienia Gminy Świerczów,
  13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bielice,
  14. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Świerczów Panu Tadeuszowi Bezwerchnemu,
  15. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Świerczów na lata 2023 – 2025”.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas