Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
w wymiarze czasu pracy ½ etatu
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie
 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alicja Paduch zamieszkała Świerczów
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Kandydat wyłoniony w drodze konkursu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu. W wyniku klasyfikacji punktowej otrzymał 124 punkty.
Pani Alicja Paduch udzieliła prawidłowych odpowiedzi na pytania związane z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego, świadczeniach rodzinnych, pracownikach samorządowych. Kandydat posiada wykształcenie wyższe.
Ocena osobowości kandydata przez członków Komisji Rekrutacyjnej wskazuje, że będzie odpowiednim pracownikiem na zajmowanym stanowisku.
 
 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
 
               Maria Bednarz
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza  ponowny nabór na stanowisko pracy  -  Referenta ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w wymiarze czasu pracy ½ etatu         

1.   Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie  wyższe,
b) obywatelstwo polskie,
c) dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy opracownikach samorządowych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) mile widziany staż pracy,
f)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
a)  umiejętność redagowania  i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i formułowanie wniosków,
b) umiejętność podejmowania decyzji,
c) samodzielność myślenia i działania
d) biegła znajomość obsługi komputera,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, komunikatywność,
g) wysokie poczucie odpowiedzialności,
h) umiejętność samodzielnego organizowania pracy terminowego wykonywania zadań
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
b) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
c)  prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych,
d) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dotyczących egzekucji zadłużeń   alimentacyjnych,
e) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych w  przepisach, w tym:
·  przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od 
  dłużników,
·  zobowiązywanie dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy,
· składanie wniosków o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku opieki,
· występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
f) współpraca z urzędem pracy w celu aktywizacji zawodowej lub kierowania dłużników do robót  publicznych lub prac organizowanych na za zasadach robót publicznych,
g) współpraca z komornikami sądowymi w zakresie postępowania wobec dłużników, a   
zwłaszcza przekazywanie komornikom informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadach alimentacyjnych i  oświadczeniach majątkowych dłużników;
h) współpraca z organami właściwymi dłużników, w rozumieniu ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, w tym wnioskowanie o podjęcie działań wobec dłużników,  
oraz przekazywanie informacji w granicach przewidzianych w tej ustawie;
i) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania informacji o  dłużnikach alimentacyjnych;
j) przekazywanie do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
k) wykonywanie innych zadań związanych z działaniami wobec dłużników;
l) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys ( CV),
c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
f) kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
g) oświadczenie kandydata ,że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślnie,
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym 
 i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j)  w przypadku osób ,które zmieniły nazwisko i wystąpiły rozbieżności składanej do naboru proszę o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w zmianę,
k) wykaz złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie lub drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów do dnia 21 lutego 2012 r. do godz. 1510.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referent - ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) .
Osoby, które zakwalifikują się w ocenie formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – niezwłocznie po przeprowadzonym naborze oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie.
Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.
 
 
                                          Maria Bednarz
                                                                           Kierownik GOPS w Świerczowie                

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w wymiarze czasu pracy ½ etatu
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie
Informuję, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty. Do tut. Ośrodka została złożona jedna oferta. Kandydat nie zgłosił się na rozmowę kwalifikacyjną.

Maria Bednarz 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  -  Referenta
ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wymiarze czasu pracy ½ etatu
 
1.   Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie  wyższe,
b)      obywatelstwo polskie,
c)      dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych
d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)      min. 2 lata stażu pracy na  podobnym lub wymienionym stanowisku pracy,
f)       wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
a)      umiejętność redagowania  i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i formułowanie wniosków,
b)      umiejętność podejmowania decyzji,
c)      samodzielność myślenia i działania
d)     biegła znajomość obsługi komputera, programu NEMEZIS – fundusz alimentacyjny
e)      umiejętność pracy w zespole,
f)       dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, komunikatywność,
g)      wysokie poczucie odpowiedzialności,
h)      umiejętność samodzielnego organizowania pracy terminowego wykonywania zadań
  
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika 
           alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z
     funduszu alimentacyjnego, które podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o 
     postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
b) wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
      zobowiązań alimentacyjnych,
c)  prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych,
d) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń dotyczących egzekucji zadłużeń  
      alimentacyjnych,
e) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych w   
      przepisach, w tym:
· przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od  dłużników,
· zobowiązywanie dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy,
· składanie wniosków o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku opieki,
· występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
f) współpraca z urzędem pracy w celu aktywizacji zawodowej lub kierowania dłużników do robót publicznych lub prac organizowanych na za zasadach robót  publicznych,
g) współpraca z komornikami sądowymi w zakresie postępowania wobec dłużników, a   zwłaszcza przekazywanie komornikom informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadach alimentacyjnych i  oświadczeniach majątkowych dłużników;
h)  współpraca z organami właściwymi dłużników, w rozumieniu ustawy o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów, w tym wnioskowanie o podjęcie działań wobec dłużników, oraz przekazywanie informacji w granicach przewidzianych w tej ustawie;
i) współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania informacji o dłużnikach alimentacyjnych;
j) przekazywanie do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
k) wykonywanie innych zadań związanych z działaniami wobec dłużników;
l) obsługa systemu informatycznego dotyczącego świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
    NEMEZIS
 m) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez kierownika Gminnego Ośrodka   
            Pomocy Społecznej.
 
4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys ( CV),
c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
f) kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
g)  oświadczenie kandydata ,że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślnie,
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym ,
i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)dla celów przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
j)   w przypadku osób ,które zmieniły nazwisko i wystąpiły rozbieżności składanej do     naboru proszę o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego w/w zmianę,
k.) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego,
l.) wykaz złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie lub drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15, 46-112 Świerczów do dnia 10 lutego 2012 r. do godz. 1510. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referent - ds. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych”.
O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – niezwłocznie po przeprowadzonym naborze oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerczowie.
Dokumenty aplikacyjne nie będą odsyłane, po zakończeniu procedury naboru.
 
 
                                                                                     Maria Bednarz
                                                                            Kierownik GOPS w Świerczowie