Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Miodary” – na działkach nr 186/2, 186/3, 212/1 obręb Miodary, gmina Świerczów.

Świerczów, 29.06.2023 r.

RIM.6220.1.2023.AP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm. – zwanej dalej ooś)

zawiadamiam

strony postępowania, iż tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Miodary” – na działkach nr 186/2, 186/3, 212/1 obręb Miodary, gmina Świerczów.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, w tym zapoznać się z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Miodary.

 

Wójt Gminy Świerczów        

Barbara Bednarz            

 

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. a/a

 

Do pobrania:

PDFZawiadomienie obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Miodary” – na działkach nr 186/2, 186/3, 212/1 obręb Miodary, gmina Świerczów.