Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów

Podaje się do publicznej wiadomości

uchwałę Nr XL/432/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie:

UCHWAŁA XL/432/2023

 RADY GMINY ŚWIERCZÓW

 z dnia 27 kwietnia 2023 r.


w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie


            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393), Rada Gminy Świerzów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Świerczów zmierzających do zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, zamierza się z dniem 1 stycznia 2024r. dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Świerczowie".

 

 2. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się Krajowej Radzie Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu celem zasięgnięcia opinii.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Świerczów, po uzyskaniu opinii, o których mowa w §2, do wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury, o których mowa w §1 ust. 1.

§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, na stronie internetowej Gminy w Świerczów oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Świerczowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

                                                                                        

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE


Gmina Świerczów jest organizatorem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Artykuł 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi, że „Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo wchodzić w skład innej jednostki”. Artykuł 18 ust. 3 ww. ustawy stanowi: „Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7.” W art. 13 ww. ustawy Ustawodawca zapisał możliwość połączenia biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury, „jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań”, zobowiązując jednocześnie samorządy podejmujące się procesu połączenia do zachowania odpowiedniej procedury, uzyskiwania opinii o zamiarze połączenia placówek kultury tj. „zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Zgodnie z art. 13. ust. 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa uchwała podejmowana jest na ponad 6 miesięcy przed planowanym połączeniem instytucji kultury Gminy Świerczów, tj. od 1 stycznia 2024r.

             Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców Gminy. Stworzenie na bazie istniejącej struktury dwóch instytucji kultury jednej, silnej, prężenie działającej instytucji kultury, pozwoli wypracować wspólną politykę realizującą cele statutowe biblioteki oraz ośrodka kultury. Ponadto połączenie zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, pamięci historycznej i czytelnictwa przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej. Wartym zaznaczenia jest, iż wiele działań biblioteki jest pokrewnych z zadaniami ośrodka kultury, a połączenie pozwoli na lepszą koordynację takich działań. Współpraca obu tych instytucji jest prowadzona od lat przy realizacji wielu wydarzeń kulturalnych.
            Należy wymienić pozytywne skutki połączenia instytucji:

1. Finansowe:

1) możliwość aplikowania o środki w ramach jednej instytucji, a tym samym możliwość łączenia zakresów zadań;

2) realizacja budżetu połączonej instytucji przyczyni się do racjonalizacji kosztów administracyjnych i obniżenia kosztów operacyjnych w stosunku do ponoszonych przez każdą z instytucji z osobna, zapewni jednocześnie większą ilość środków na działalność merytoryczną instytucji;

3) sporządzanie jednego budżetu.

2. Organizacyjno-kadrowe:

1) większa możliwość uzupełniania się i zastępowania pracowników, szersze spektrum zmiany zakresu obowiązków pracowników,

2) planowanie działalności rocznej dla jednej instytucji;

3) racjonalizacja zatrudnienia, dostępna większa liczba pracowników w trakcie realizacji większych przedsięwzięć.

3. Prawno-formalne:

1) wspólny statut dla obu instytucji;

2) wspólna dokumentacja systemu kontroli zarządczej;

3) wspólne regulaminy, zasady i procedury wewnętrzne;

4) wspólna archiwizacja dokumentów organizacyjnych i zarządczych;

5) wspólna strona internetowa i BIP.
Połączenie nie spowoduje żadnego uszczerbku w zakresie wykonywanych obecnie zadań obu jednostek, ponieważ podjęte przez organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych działań.

            Organizator zapewnia, iż czas pracy biblioteki po połączeniu nie ulegnie zmianie. Również finansowanie działalności bibliotecznej pozostanie na poziomie nie niższym jak dotychczas. Jednocześnie zostaną zagwarantowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie ulegnie ograniczeniu gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej. Prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane na dotychczasowym poziomie. Zadania biblioteki będą realizowane na dotychczasowym poziomie i nie ulegnie zmianie sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych. Organizator zapewnia również, że po połączeniu środki finansowe przekazywane na czytelnictwo, w szczególności na zakup nowości wydawniczych oraz utrzymanie księgozbioru, będą na poziomie nie niższym jak dotychczas. W schemacie organizacyjnym kierownictwa połączonej instytucji będzie wskazana osoba, która w swoim zakresie obowiązków będzie miała wszelkie sprawy związane z działalnością biblioteki i będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie oraz wypełnianie zadań określonych w przepisach ustawy o bibliotekach. Połączenie zasobów Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, dzięki efektowi synergii przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz świadczenia wyższego poziomu usług dla mieszkańców i zapewnienia im bardziej różnorodnych form działania. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, poprzez połączenie obu instytucji oferta będzie na pewno bardziej różnorodna i skierowana do szerszego grona odbiorców. Połączenie obu instytucji kultury pozwoli organizatorowi na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby lokalnej społeczności. Reasumując należy stwierdzić, że połączenie instytucji pozwoli na zaspokojenie w większym stopniu potrzeb kulturalnych społeczności Gminy Świerczów. Połączenie ww. instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.           

 

Wójt  Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

 

 

 

PDFUchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie