Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2023 R

 • Uchwała Nr XXXVII/400/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/401/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/402/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmiany podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/403/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/404/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVII/405/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/406/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/407/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/408/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/409/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/410/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/411/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Świerczów,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/412/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  za świadczenia z pomocy społecznej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/413/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/414/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/415/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXVIII/416/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/417/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/418/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/419/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XXXIX/421/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 marca 2023r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dąbrowie
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/422/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/423/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 r.
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/424/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św. Anny w Bąkowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/425/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/426/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/427/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/428/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/429/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/430/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/431/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/432/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XL/433/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
    ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLI/434/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
  ||  PDFUchwała
 • Uchwała Nr XLI/435/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 maja 2023r. Uchwała Nr XLI/435/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307
  ||  PDFUchwała