Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
- radny - przewodniczącemu rady gminy,
- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe za 2004 rok:

 • radnych,
 • pracowników urzędu gminy
 • kierowników jednostek organizacyjnych

zamieszczone są w postaci załacznikówDOCOświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowicach Roman Mazur.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dabrowie Krzysztof Żołnowski.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Dyrektor Gimnazjum w Świerczowie Maria Żołnowska.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Dyrektor Przedszkola w Świerczowie Irena Wilk.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie Tadeusz Bezwerchny.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie Maria Bednarz.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świerczowie Teresa Cieplik.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy Świerczów Irena Adamowicz.doc
DOCOświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy Świerczów Alina Białas.doc
DOCOświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świerczów - Andrzeja Gosławskiego.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Wiesław Kotarski.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Wiesław Cieplik.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Stanisław Jan Janusz.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Ryszard Koziak.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Roman Feliks Gałka.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Marian Hrycyszyn.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Józef Romanowski.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Janusz Krupiński.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Jan Koziak.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Bogusław Wojtowicz.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Bogusław Baj.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Adam Janas.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radna Zdzisława Władysława Michalska.doc
DOCOświadczenie majątkowe -Radny Jan Dubrownik.doc
DOCOświadczenie majatkowe Przewodniczący Rady Gminy - Roman Żołnowski.doc
Metryczka
 • opublikowano:
  19-05-2005 10:46
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  21-07-2005 12:19
  przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl