Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Wójt Gminy Świerczów informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030

Konsultacje prowadzone były na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 39, 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów.

Uwagi i opinie do dokumentu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 zbierane były w terminie od 17 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone były się w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny. Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należało:

a) przesłać na adres mailowy:

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów

c) dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny był w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.

W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji zmian do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

Do pobrania:

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych